Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

VII. Sněm

VII. Sněm Svazu měst a obcí ČR

31. května v 10.30 byl v Hradci Králové v Kongresovém centru ALDIS slavnostně zahájen již VII. Sněm Svazu měst a obcí České republiky. Zúčastnilo se ho více jak 600 starostů a primátorů z celé České republiky, kteří dostali pověření k hlasování ještě od dalších zhruba 500 měst a obcí. Pozvání přijala i řada hostů - zástupců vlády, Parlamentu, krajských zastupitelstev a dalších.

   Všechny delegáty Sněmu nejprve přivítal čestný předseda Svazu a primátor hl. m. Prahy ing. Jan Kasl, který moderoval dopolední blok jednání prvého dne. Na hradecké půdě poté uvítal všechny přítomné předseda Svazu ing. Oldřich Vlasák, primátor hostitelského města. Ve svém úvodním slově krátce připomněl historii Svazu, jeho současné uspořádání a zaměření činnosti včetně zahraničních aktivit, vyzdvihl nejvýznamnější úspěchy Svazu a nastínil vizi svazové činnosti do budoucna.
Následovaly projevy našich nejvyšších státních představitelů. Jako první vystoupil předseda horní komory Parlamentu doc. JUDr. Petr Pithart, dále předseda vlády ing. Miloš Zeman, předseda výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PSP ČR ing. Miroslav Beneš, poselství Václava Havla tlumočil pan Pavel Fišer, ředitel politické sekce Kanceláře prezidenta republiky. Své příspěvky dále přednesli místopředseda vlády PhDr. Vladimír Špidla a zástupce hejtmanů ing. Evžen Tošenovský. Za zahraniční hosty pozdravili představitele naší samosprávy britský velvyslanec David Broucher a generální tajemník Združenia miest a obcí Slovenska pan Gejza Balog. Závěrem tohoto, možno říci slavnostního, bloku vystoupil jeden z prvních předsedů Svazu, v současné době poslanec PSP ČR pan Tom Zajíček.
Potěšitelné pro všechny delegáty Sněmu rozhodně bylo, že všichni řečníci ve svých příspěvcích hovořili o Svazu jako o rovnocenném partnerovi, který je dnes respektován nejen předními státními institucemi, ale i podobnými zahraničními svazy a orgány Evropské unie. Neměla by proto být v žádném případě narušena jednotnost Svazu, což ve svém projevu zdůraznili zejména bývalí předsedové Svazu pan Tošenovský a pan Zajíček.
   Odpolední část prvého dne byla věnována diskusi ke stěžejním sněmovým materiálům, především pak k Návrhu priorit činnosti Svazu pro následující dvouleté období a   k Návrhu stanoviska SMO ČR k postupu reformy veřejné správy. Podkladové materiály k této problematice uvedl výkonný místopředseda Svazu pan Jaromír Jech.
   Vytyčené priority další práce Svazu byly několikrát projednávány Předsednictvem i Radou Svazu. Účastníci Sněmu k nim nepodali žádných připomínek. Poměrně široká diskuse ale proběhla k dalšímu tématu – dosavadnímu postupu reformy veřejné správy. Úvodní slovo přednesl náměstek ministra vnitra RNDr. Josef Postránecký. Ve svém vystoupení podal několik aktuálních informací ke stavu II. fáze reformy veřejné správy a přiblížil záměry ministerstva v této otázce. Sdělil, že úsek veřejné správy ministerstva vnitra na základě rozsáhlé dotazníkové akce ukončil výběr středisek, která by měla být pověřena rozšířeným výkonem přenesené státní správy. Zároveň ale ujistil přítomné starosty, že tam, kde není shoda s původními představami obcí, bude ještě vedena vzájemná diskuse.
Pan náměstek dále konstatoval, že II. fáze reformy je spojena především se zabezpečením přenosu stávajících působností okresních úřadů. Otevřeně přiznal, že této problematice dosud nebyla věnována patřičná pozornost a řada resortů má tendenci převádět tyto působnosti spíše na kraje než na pověřené obce. Toto však dle ministerstva vnitra není v souladu s hlavními cíli reformy veřejné správy, a v příštích dnech proto budou vedeny rozsáhlé diskuse s jednotlivými ministerstvy. Návrh na přenos kompetencí pak bude konzultován i s představiteli krajů a ještě v červenci t.r. by měl být předán k projednání vládě.
Dalším významným úkolem reformy, který souvisí s ukončením činnosti okresních úřadů, je přenos zřizovatelských funkcí a příslušných zařízení. Okresní úřady jsou zřizovateli zhruba 750 zařízení  především v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, ale i kultury a životního prostředí. Vzhledem k tomu, že tato zařízení plní významné regionální funkce, měla by být převedena z převážné většiny na kraje. Pouze zařízení menšího rozsahu, např. domovy důchodců, jejichž působnost je místní, maximálně mikroregionální, bude vhodnější převést na obce.
   Pan Postránecký dále konstatoval, že velkým problémem stále zůstává praktické zabezpečení realizace II. etapy reformy veřejné správy. Jde o převody pracovníků, hmotné vybavenosti, převody výpočetní techniky, informačních systémů atd. Pro lepší představivost pan náměstek uvedl, že např. při I. etapě reformy veřejné správy bylo z centra na kraje převedeno asi 1500 pracovníků, při II. etapě by mělo být z okresních úřadů delimitováno ze zákona zhruba 16000 úředníků. Česká republika si nemůže dovolit krýt kompletní výdaje spojené s reformou veřejné správy z vlastních zdrojů, a proto bude požadovat, aby se na finančním zajištění reformy částečně podílely i nově pověřené obce. Mnohonásobně by se jim to mělo vrátit, až se stanou středisky vyššího řádu z hlediska správní hierarchizace, dodal RNDr. Postránecký.
Na slova pana náměstka reagoval výkonný místopředseda Svazu pan Jech. Zrekapituloval zásadní stanoviska Předsednictva a Rady Svazu k postupu reformy veřejné správy a zdůraznil požadavek Svazu směřovaný na ministerstvo vnitra o doplnění materiálu “První věcná a časová představa II. fáze reformy veřejné správy“, a to o důkladnou analýzu finančních toků ve vztahu ke kompetencím, které mají okresní úřady předávat na obce III. kategorie a na kraje. Připomněl také, že SMO ČR vždy nabízel, a stále nabízí, aktivní účast při diskusi o přidělení těchto kompetencí. Vymezení spádových oblastí a převod zřizovatelských funkcí považuje za záležitost čistě lokální. Pan Jech dále seznámil pana náměstka Postráneckého s navrženým usnesením VII. Sněmu Svazu, které odráží znepokojení Svazu nad dosavadní věcnou i časovou realizací II. fáze reformy.
   Starosta Rampas, moderátor odpoledního bloku jednání, před otevřením diskuse ještě poznamenal, že obce se budou jen velice těžce rozhodovat, zda mají přijmout “břemena“ obcí III. stupně, když dosud neexistuje analýza kompetencí a s tím i související analýza finančních toků. Pan Postránecký ale všechny ubezpečil, že finanční model na úhradu působností, které budou vykonávány jak na obcích, tak na krajích, bude v nejbližší době vypracován.
Problém finančního zabezpečení výkonu přenesené státní správy na obce byl páteří snad všech diskusních příspěvků a možno říci, že jich skutečně nebylo málo. Starostové v nich jednoznačně požadovali, aby stát s přesunem kompetencí adresně převedl i patřičné finance, např. v podobě většího podílu na některých ze sdílených daních. Zapomenout by se také nemělo na jednu z původních myšlenek reformy a to revizi všech úkonů státní správy.
   Pan náměstek Postránecký se snažil reagovat na většinu kritických připomínek, které k dosavadnímu postupu reformy veřejné správy na Sněmu zazněly, a nutno dodat, že účastníci Sněmu jeho snahu vést s představiteli samosprávy podobný dialog rozhodně ocenili. S politováním ale konstatovali, že této diskusi již nebyli přítomni naši nejvyšší státní činitelé, kteří se zúčastnili dopolední části jednání a ve svých proslovech přáli starostům mnoho úspěchů v jejich každodenní práci.
   Posledním tématem diskusní části jednání bylo další fungování Svazu po VII. Sněmu. Toto téma krátce uvedl předseda Svazu Ing. Vlasák. Shrnul závěry z krajských setkání, které se úzce vztahovaly k další činnosti Svazu, a blíže specifikoval priority činnosti Svazu pro následující období. Delegáti Sněmu neměli žádných připomínek.
   Ředitelka Kanceláře Ing. Věra Jechová poté pozvala všechny účastníky Sněmu na společenský večer, který byl zahájen v 19.00 hodin městskou gardou.
   Druhý den měl ryze pracovní charakter. Program jednání byl rozdělen do šesti základních bloků. V prvém bylo zvoleno pracovní Předsednictvo, členové návrhové, mandátové a volební komise a odsouhlasen vlastní program jednání.
   V druhém bloku byly schvalovány základní právní normy Svazu, tedy Stanovy a Jednací řád Sněmu. Výkonný místopředseda Jech úvodem sdělil, že se návrhy obou těchto dokumentů podrobně zabývala Legislativní komise Svazu, několikrát byly projednávány Předsednictvem, Radou i jednotlivými komorami Svazu a k diskusi byly předloženy také na všech krajských setkáních, která probíhala na jaře letošního roku. Zveřejněny byly i ve svazovém zpravodaji a na webovské stránce Svazu. Pan Jech konstatoval, že všechny připomínky, které Rada k těmto dokumentům přijala, byly zapracovány a sám ještě upozornil na některé spíše technické drobnosti. Účastníci Sněmu upravené znění Stanov Svazu i Jednacího řádu Sněmu schválili.
   Třetí blok byl věnován zprávám, které jsou předkládány Sněmu dle Stanov. Pan Jech nejprve přednesl Zprávu o činnosti Svazu měst a obcí ČR mezi VI. a VII. Sněmem. Připomněl závěrečné usnesení z VI. Sněmu a informoval, do jaké míry se dařilo plnit úkoly na tomto Sněmu vytyčené. Ředitelka Kanceláře ing. Jechová okomentovala předloženou Zprávu o hospodaření Svazu měst a obcí ČR v letech 1999 a 2000, tedy za období mezi VI. a VII. Sněmem. Upozornila, že jak zpráva o činnosti Svazu, tak zpráva o hospodaření byla projednána v příslušných svazových orgánech a doporučena Sněmu Svazu ke schválení, což také bylo v zápětí učiněno.
Zprávu o činnosti Kontrolní komise Svazu měst a obcí ČR za období mezi VI. a VII. Sněmem interpretoval dosavadní předseda Kontrolní komise ing. Valenta. Ve svém komentáři pozitivně ohodnotil zejména fakt, že ve Stanovách Svazu byl do § 16 doplněn bod 2 o ustanovení, dle kterého bude Kontrolní komise v případě zjištění závažných nedostatků povinna uvědomit Předsednictvo Svazu a případně požádat o svolání mimořádného zasedání Rady.
   Předseda Finanční komise ing. Černý uvedl Návrh na změnu metody určení výše ročního členského příspěvku. Zdůraznil, že se jedná o zásadní změnu, dle které by jednosložková platba byla změněna na dvousložkovou, skládající se z pevné a variabilní sazby. Dodal, že návrh byl projednán a odsouhlasen ve všech komorách Svazu a pro rok 2002 byla pevná částka stanovena na 1000 Kč, variabilní pak na 1,60 Kč za jednoho obyvatele členské obce.
   Tento návrh se na rozdíl od výše citovaných Zpráv neobešel bez diskuse. Zazněl při ní i názor, že pevná sazba 1000 Kč bude mít velký dopad na rozpočty malých obcí. Toto tvrzení však důrazně odmítla starostka Dřís paní Nohýnková, donedávna předsedkyně Komory obcí. Tisíc korun ročně dle jejích slov nemůže “položit“ hospodaření žádné obce a není snad ani třeba stavět se do pozice “chudáků“, kteří si díky této tisícikoruně členství ve Svazu nemohou dovolit, přestože ho považují za přínosné. Ing. Černý poté znovu blíže vysvětlil důvody, které vedly k rozhodnutí stanovit dvousložkovou sazbu členského příspěvku. Upozornil, že, byť k potěše všech, narůstá počet členů Svazu, narůstá s tím také samozřejmě i jistá režie. Po Kanceláři Svazu je požadován stále odbornější servis a poskytování stále kvalitnějších informací, to vše ale stojí také určité peníze. Připomněl, že malá obec má na svazové půdě stejně silný hlas jako obec velká a jsou jí poskytovány stejné služby. Předložený návrh proto považuje za určitý kompromis. Slova ing. Černého podpořili i další řečníci a bylo patrné, že další obhajování oné tisícikoruny je již pro naprostou většinu účastníků Sněmu zbytečné.
   Ve čtvrtém bloku byli schváleni navržení kandidáti do Rady Svazu za jednotlivé okresy a zvoleni členové a náhradníci Kontrolní komise.
   V dalším bloku bylo nejprve přijato Prohlášení VII. Sněmu Svazu ke vzniku samosprávných krajů, k němuž proběhla diskuse již v odpoledních hodinách prvého dne jednání, a byly schváleny Hlavní směry činnosti Svazu pro období po VII. Sněmu. Prioritou svazových aktivit bude i nadále reforma veřejné správy, především pak její tzv. II. fáze, se kterou budou spojeny i změny v samosprávných kompetencích obcí, především v oblasti sociálních služeb. Značná pozornost bude věnována systému příjmů do obecních rozpočtů v rámci veřejného rozpočtu, řešen bude dlouhotrvající problém narovnání majetkových vztahů mezi obcemi a státem. K stěžejním úkolům bude také rozhodně patřit budování rovnoprávného a oboustranně výhodného vztahu s krajskou samosprávou, stejně tak jako příprava obcí a měst na vstup do Evropské unie. Pro příští roky bude nutno udržet trend zvyšování kvality výstupů vně i dovnitř Svazu, s čímž souvisí i zvyšování odbornosti pracovníků samotné Kanceláře Svazu.
   Po schválení priorit činnosti Svazu bylo dále odsouhlaseno Prohlášení VII. Sněmu Svazu k dosavadnímu postupu Ministerstva vnitra ČR při přípravě II. fáze reformy územní veřejné správy. Původní návrh tohoto prohlášení byl na základě diskuse z předcházejícího dne doplněn o dodatečný návrh pana Novotného, starosty města Vlašim.
   Před ukončením VII. Sněmu Svazu vystoupili ještě se svým příspěvkem ministr dopravy Jaromír Schling a první náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Durčok. Seznámili účastníky Sněmu s prioritami jejich resortů a pokusili se zodpovědět některé dotazy přítomných starostů, i když byly spíše lokálního charakteru. 
 Po schválení závěrečného usnesení VII. Sněmu Svazu ukončil celé dvoudenní jednání předseda Svazu ing. Oldřich Vlasák. Poděkoval všem přítomným za účast i diskusní příspěvky, Kanceláři Svazu pak za přípravu celé akce a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří rozhodně přispěli k příjemné atmosféře. Průběh celého jednání Sněmu dle mínění pana předsedy potvrdil, že představitelé naší samosprávy mají zájem vzájemně spolupracovat, což osobně vnímá jako velké pozitivum. Skutečnost, že máme jednotný Svaz, považuje za velkou přednost ve srovnání s jinými postkomunistickými zeměmi. 
zpracovala Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 11:30-12:45

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje