Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Rozvoj venkova

22.06.2005 09:51

Připomínky Svazu vinařů České republiky k návrhu novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb.

 1. V § 3 odst. 2 písm. n) nahradit slova “aromatizované jakostní šumivé víno” slovy “aromatické jakostní šumivé víno

  Zdůvodnění: Víno není dodatečně aromatizováno, ale je vyráběno z aromatických odrůd.

   

 2. V § 3 odst. 2 navrhujeme vložit nové písmeno x):

   

  x) integrovanou produkcí révy vinné a hroznů výsadba, pěstování révy a sklizeň na vinici za účelem produkce vinných hroznů, popř. révových roubů a sazenic, za současného využití přirozených regulačních mechanismů, za snížení vstupů prostředků chemické ochrany rostlin a za dodržení limitujících kriterií pro jednotlivé pěstební, která dbají na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení s cílem zajištění trvale udržitelného rozvoje.”

  Zdůvodnění: Definovat tento způsob pěstování révy zákonem, ekologické vinohradnictví je již definováno samostatným zákonem o ekologickém zemědělství..

 3. V § 6 navrhujeme nové znění odst. 2, které zní:

  “(2) Nejvyšší hektarový výnos vinných hroznů za příslušný vinařský rok pro pěstitele činí v případě produkce hroznů vhodných k získávání jakostního vína 14 tun vinných hroznů z jednoho hektaru vinice za příslušný vinařský rok (dále jen “nejvyšší hektarový výnos”).

  Zdůvodnění: Cílem je počítat nejvyšší výnos jako podíl v podniku sklizených hroznů a celkové plochy vinic, nikoliv na jednotlivé parcely či odrůdy.

   

   

 4. V § 6 navrhujeme v odst. 4 doplnit vždy za slova “stolního vína” slova “nebo zemského vína”.

   

   

 5. V § 6 navrhujeme nové znění odst. 5, které zní:

  “(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a vzor vedení záznamů o dosaženém hektarovém výnosu pěstitele za příslušný vinařský rok.”

  Zdůvodnění: Cílem je počítat nejvyšší výnos jako podíl v podniku sklizených hroznů a celkové plochy vinic, nikoliv na jednotlivé parcely či odrůdy.

   

   

 6. Za § 10 navrhujeme vložit nový § 10a v tomto znění:

   

  Ҥ10a

  Integrovaná produkce révy vinné

  (1) MZe stanoví právním předpisem podmínky hospodaření v integrované produkci révy vinné, hroznů a vína. Upraví systém osvědčování původu produktů pocházejících ze systému integrované produkce a jejich označování, jakož i výkon kontroly a dozoru nad dodržováním podmínek stanovených pro integrovanou produkci.

  (2) Přechodné období, čímž se rozumí období přechodu konvenčního vinohradnictví na integrovanou produkci dle odst. 1, činí 2 roky.”

  Zdůvodnění: Cílem je zmocnit ministerstvo k vydání prováděcího předpisu pro integrovanou produkci hroznů révy vinné.

   

   

 7. Navrhujeme v bodu 7 návrhu novely MZe upravit znění v § 16 odst. 9 takto:

   

  “(9) Ministr zruší uznání soutěže jím vydané podle odstavce 5, pokud pořadatel soutěže nezaručí nestrannost soutěže podle předpisů Evropských společenství47a) nebo na návrh navrhovatele podle odst. 12 písm. a).”

   

 8. Navrhujeme v bodu 8 návrhu novely MZe upravit znění v § 16 odst. 12 písm. a) takto:

   

  a) seznam soutěží vín v České republice uznané ministerstvem podle odst. 5, soutěže stanoví ministr na základě návrhu Svazu vinařů České republiky,”

  Zdůvodnění: Cílem je zmocnit ministra k jednoduchému vydání seznamu na základě návrhu profesní organizace.Tím se vyhnout složitému byrokratickému postupu a omezit počet těchto soutěží na přijatelné množství.Pokud by byl z důvodu legislativních pravidel neprůchodný SV ČR, je akceptovatelná Agrární komora ČR zřízená zákonem.

   

   

 9. V § 18 odst. 2 navrhujeme nové znění písm. c), které zní:

   

  c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos pěstitele podle § 6 odst. 2.”

  Zdůvodnění: Jde o to, aby se výnos počítal za podnik, nikoliv za vinici, parcelu, odrůdu, trať, obec atd.

   

   

 10. V § 18 odst. 7 písm. (dosavadních) c), d), e), navrhujeme nahradit slovo “výlučně” slovy “alespoň z 90 %”.

   

  Zdůvodnění: Cílem je umožnit dolévání vína při odparu a manipulačních ztrátách. Požadavek “výhradně” je stejně nekontrolovatelný.

   

   

 11. V § 19 odst. 4 navrhujeme nové znění písm. c), které zní:

   

  c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos pěstitele podle § 6 odst. 2.”

  Zdůvodnění: Jde o to, aby se výnos počítal za podnik, nikoliv za vinici, parcelu, odrůdu, trať, obec atd.

   

   

 12. Navrhujeme vložit nový odstavec v § 19 za odstavec 11, ostatní přečíslovat, který zní:

   

  “(12) Jakostní víno s přívlastkem lze označit dovětkem “známkové”, jestliže bylo získáno ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín s přívlastkem.”

  Zdůvodnění: Tak jak je definováno známkové jakostní víno, stejně tak definovat známkové jakostní víno s přívlastkem.Umožnit tak označovat jasně nejenom nejlepší odrůdová vína, ale i nejlepší cuvée.

   

   

 13. V § 19 odst. 13 (dosavadním) písm. c) a d) navrhujeme nahradit slovo “výlučně” slovy “alespoň z 90 %”.

   

  Zdůvodnění: Cílem je umožnit dolévání vína při odparu a manipulačních ztrátách. Požadavek “výhradně” je stejně nekontrolovatelný.

   

   

 14. V § 23 odst. 1 písm. a) navrhujeme nové znění:

   

  “a) musí být vyrobeno na nejvýše stejném nebo menším území jako je vinařská oblast,”.

  Zdůvodnění: Umožnit vznik V.O.C. Morava, na kterém se již většina vinařů shodla.

   

   

 15. K bodu 27 návrhu navrhujeme nové znění § 26 odst. 5, které zní:

   

  “(5) Po provedení odběru vzorků vína doručí výrobce na své náklady 1 odebraný vzorek vína k rozboru do akreditované laboratoře68) nebo laboratoře pověřené Inspekcí, která má akreditovány, nebo Inspekcí schváleny, metody potřebné pro rozbor vína k jeho zatřídění podle § 26 odst. 6 písm. a). Laboratoře, splňující podmínky předchozí věty mohou splnění podmínek, včetně časového omezení akreditace nebo pověření Inspekce, oznámit ministerstvu. Seznam těchto laboratoří ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  ____________________

  68) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.”.

  Zdůvodnění: Zatím je málo akreditovaných laboratoří a nepokrývají plošně potřebné území.

   

 16. K části druhé návrhu MZe navrhujeme v Čl. III bodu 1. písm. d) nahradit “1 m2” za “10 m2”.

   

  Zdůvodnění: Cena nových práv by měla být nižší než tržní cena výsadbových práv. Jinak nebude nikdo čerpat nová práva a nakoupí právo na opětovnou výsadbu. Nová nám pak k ničemu jako státu nepomohou. Počáteční tržní cenu výsadbových práv očekáváme nízkou, protože zájem o výsadby byl nasycen v posledních letech před vstupem do EU. Proto se domníváme, že poplatek za administraci nových práv ve výši 1.000,- Kč/ha je dostatečný. Stát na přidělení 350 ha stejně nezbohatne a pěstitelům by to zbytečně odčerpávalo prostředky, které budou potřebovat na výsadbu vinic.

   

 17. Navrhujeme stanovit (někde v zákoně nebo vyhlášce) povinnost nebo možnost MZe zveřejnit seznam úředních degustátorů.

   

 

Za SV ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., předseda

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje