Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

16.06.2005 09:44

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

Obecně:

1) Zaměstnanci obecních úřadů vykonávající pomoc v hmotné nouzi

Domníváme se, že propojení návrhu zákona o sociálních službách a návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi není žádoucí. Souhlasíme, že jistá odborná způsobilost pro práci v této oblasti je nutná. Její míra by však měla být předmětem konsensu mezi ministerstvem a obcemi. Některá města (a to nejen menší) by již nyní měla problém naplnit požadavky zákona o sociálních službách na sociálního pracovníka, jak dokládá následující tabulka s údaji z vybraných obcí. Bude nutné přijmout nové pracovníky, což významně zatíží rozpočty obcí, neboť příspěvek na výkon přenesené působnosti tyto náklady nepokryje dostatečně.

 

Obec

Počet zaměstnanců odboru/splňující podmínku odborné kvalifikace podle navrhované úpravy

Odhad potřebnosti nových zaměstnanců

Město Albrechtice

4/4

2

Brno

41/10

neuvedeno

Havířov

42/11

14

Chlumec nad Cidlinou

3/1

1-2

Karlovy Vary

21/0

15

Kladno

neuvedeno/4

10

Liberec

11/1

nejméně 3

Most

neuvedeno/5

5

Nový Bydžov

2/0

2

Praha 11

29/10

6

Rožmitál pod Třemšínem

15/neuvedeno

2

 

Navrhujeme, aby byl vytvořen zvláštní zákon upravující postavení zaměstnanců v sociálně-právní oblasti a ten prošel řádným připomínkovým řízením.

Tato připomínka je zásadní.

2) Financování provozních nákladů systému výplaty dávek

Je absolutně nepřípustné, aby se obce podílely třetinou nákladů ročně. Administrace a výplata dávek je služba vykonávaná obcemi pro stát a za takovou službu by si měl stát zaplatit plnou cenu.

Navrhujeme, aby provozní náklady, tak jak jsou vyčíslené v obecné části důvodové zprávy, hradil v plném rozsahu stát.

Tato připomínka je zásadní.

3) Doplatek na bydlení

Nesouhlasíme s koncepcí doplatku na bydlení. Jeho financování z rozpočtů jednotlivých obcí je přinejmenším podivné. Odhadnuté 3 mld. budou rozdělovány rozpočtovým opatřením závislým na stanovených sociálních ukazatelích. Je však otázkou, jak chce ministerstvo sledovat takové ukazatele jako je vývoj výše nájmu v jednotlivých lokalitách, dostupnost levnějšího bydlení a vývoj některých služeb (např. vodné a stočné). Upozorňujeme, že se v příštích 6 letech pravděpodobně bude deregulovat nájemné a určitě porostou ceny služeb (které jsou nesmyslně do doplatku zahrnuty), takže nikdo není schopen odhadnout výši potřebných finančních prostředků třeba na rok 2007. I nejmenší obce, které dosud neměly s výplatou dávek zkušenosti si budou muset zaplatit úředníka znalého nového správního řádu pro administraci dávky, pokud nějaký jejich občan o ni požádá. Bez ohledu na to, zda mu bude dávka nakonec vyplacena je potřeba ji zúřadovat a rozhodnout o ní. Argument Ministerstva financí, že obce plýtvají prostředky na sociální dávky, je lichý a neměl by na jeho základě vznikat takto nepodložený experiment.

Navrhujeme, aby administraci a výplatu doplatku na bydlení vykonávaly úřady práce nebo pověřené obecní úřady jako přenesenou působnost.

Tato připomínka je zásadní.

 

K jednotlivým ustanovením:

 

1) K § 2 odst. 1

Věta poslední se nahrazuje větou: “Orgán pomoci v hmotné nouzi z okruhu společně posuzovaných osob může vyloučit osobu, která věrohodně neprokáže, že byt užívá.”

Odůvodnění:

Věrohodně prokázat neužívání bytu může jen soud. V tomto případě je však vhodné navrhovanou formulaci upravit a nechat klienta, ať prokazuje užívání bytu v případě, že žádá o dávku. Návrh, jak je nastaven, nepřispěje k šetření finančními prostředky, protože obce se v obavě před následnými odvoláními ke krajskému úřadu a případnými soudními spory ve správním soudnictví do prokazování pouštět nebudou a raději dávku přiznají.

Tato připomínka je zásadní.

2) K § 2 odst. 3

Požadujeme definovat “vážnou újmu na zdraví”.

Odůvodnění:

Formulace je pravděpodobně převzata ze zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme však, že ani v tomto zákoně pojem nebyl definován. Možným vodítkem pro upřesnění pojmu by mohl být § 89 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje těžkou újmu na zdraví.

Tato připomínka je zásadní.

3) K § 2 odst. 4

Požadujeme doplnit ještě další kriterium pro uznání hmotné nouze osoby, pravděpodobně příjmové.

Odůvodnění:

Pouhé postižení živelnou pohromou není dostatečné, osoba může mít majetek pojištěný nebo mít jiné příjmy, např. úspory.

Tato připomínka je zásadní.

4) K § 2 odst. 5

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Upozorňujeme na zneužitelnost ustanovení, především co se týká úhrady jízdného, noclehu nebo úhrady nákladů souvisejících se vzděláním a zájmovou činností dítěte. Není např. stanovena o jaké vzdělávání nebo zájmovou činnost se musí jednat (jazykový kurz nebo kurz golfu by pravděpodobně příspěvkem být pokryt neměl).

Tato připomínka je zásadní.

5) K § 3 odst. 3

Navrhujeme doplnit větu “Proti zamítavému rozhodnutí v této věci nelze podat odvolání”.

Odůvodnění:

Z textu návrhu není zcela jasné, zda se o zamítavém rozhodnutí žadatel dozví. Námi navržená úprava by zabránila průtahům v dávkovém řízení.

Tato připomínka je zásadní.

6) K § 4 odst. 2

Navrhujeme toto ustanovení vypustit a následně upravit § 4 odst. 2, písm. a).

Odůvodnění:

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby obce poskytovaly doplatek na bydlení v samostatné působnosti z vlastních prostředků. Obce se mohou podílet na řešení bytové situace svých občanů pomocí při výměně bytu, pronajmutí obecního bytu (pokud nějaké vlastní) nebo případně půjčkou. Sociální dávky musí poskytovat stát, který je příjemcem pojistného na sociální zabezpečení!

Navíc je zcela nesystémové štěpit režim dávek, v platnosti zůstává zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje náležitosti získání příspěvku na bydlení. Pokud je potřeba nějak upravit dávku týkající se bydlení, mělo by dojít k novelizaci tohoto zákona a ne k tvorbě nové dávky.

Tato připomínka je zásadní.

7) K § 5 odst. 3, 4

Navrhujeme spojit oba odstavce do následující formulace: “Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 a 4 lze poskytnout osobě uvedené v odstavcích 1 a 2.”

Tato připomínka je doporučující.

8) K § 7

Navrhujeme toto ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Viz odůvodnění k bodu 6.

Tato připomínka je zásadní.

9) K § 8 odst. 2

Navrhujeme za slova “v hlavním městě Praze 35%” vložit tečku a zrušit zbytek věty.

Odůvodnění:

Zpřehlednění textu, věta neztratí smysl.

Tato připomínka je doporučující.

10) K § 9 písm. a)

Navrhujeme rozhodné období v délce 6 měsíců.

Odůvodnění:

Je vhodné zachovat rozhodné období ve stávající délce (viz § 1 odst. 7 zákona č. 482/1991 Sb.) pro zachování alespoň nějaké kontinuity.

Tato připomínka je doporučující.

11) K § 10 odst. 2, písm. f)

Navrhujeme doplnit slova “a uzavřeného stavebního spoření se státním příspěvkem”

Odůvodnění:

Stavební spoření lze po určité době využít k řešení bytové situace klienta – tj. k pomoci v hmotné nouzi. Navíc se za předčasné zrušení smlouvy o stavebním spoření ukládá sankce, která redukuje množství získaných prostředků.

Tato připomínka je zásadní.

12) K § 10 odst. 5

Navrhujeme nahradit slova: “ve kterých je poskytována dávka” slovy “za které byla vyplacena dávka”.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že např. podpora v nezaměstnanosti se vyplácí s měsíčním zpožděním, doporučujeme nahradit pojem “pobírání” v tomto ustanovení tak, aby bylo zřejmé, zda je míněno období, v němž vznikají určité nároky, nebo období, v němž je fakticky plněno (skutečná výplata).

Tato připomínka je zásadní.

13) K § 10 odst. 7

Navrhujeme nahradit slova: “ve kterých je poskytována dávka” slovy “za které byla vyplacena dávka”.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že např. podpora v nezaměstnanosti se vyplácí s měsíčním zpožděním, doporučujeme nahradit pojem “pobírání” v tomto ustanovení tak, aby bylo zřejmé, zda je míněno období, v němž vznikají určité nároky, nebo období, v němž je fakticky plněno (skutečná výplata).

Tato připomínka je zásadní.

14) K § 11 odst. 1

Navrhujeme doplnit písmeno e), které zní:

“e) schopnosti získané zaměstnání si udržet po dobu minimálně 3 měsíců”

Odůvodnění:

Často se stává, že poživatel dávky nastoupí do zaměstnání, které brzy ukončí ve zkušební době na vlastní žádost.

Tato připomínka je doporučující.

15) K § 11 odst. 2 písm. a)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Jedná se pouze o proklamativní ustanovení, aktivitu klienta při hledání zaměstnání nelze tímto prokázat. Žadatele o dávku často dokládají inzeráty a korespondenci se zaměstnavatelem, která nemá v reálu žádnou vypovídací hodnotu. Pouze zbytečně zatěžuje jak úředníky sociálních odborů, tak potencionální zaměstnavatele.

Tato připomínka je zásadní.

16) K § 14, odst. 1, věta druhá

Požadujeme přesnější formulaci, např. doplněním demonstrativním výčtem.

Odůvodnění:

Není jasné, co se míní využíváním jiného než vlastního majetku. Formulace vzbuzuje asociace s krádežemi, které páchají někteří žadatelé.

Tato připomínka je doporučující.

17) K § 14 odst. 2

Požadujeme upřesnit zjišťování hodnoty majetku.

Odůvodnění:

Pouhý odkaz na zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, není postačující. Zákon rozeznává několik druhů stanovení ceny (obvyklá, nákladová, výnosová, atp.). Pokud bude potřeba k ocenění majetku znalce, kdo ho zaplatí?

Dále z formulace není jasné, zda se oceňuje majetek pouze oprávněné osoby nebo všech společně posuzovaných osob.

Nedokonale formulovaný § 53 návrhu navíc neumožňuje postihovat osobu za nespolupráci. Majetek se bude často zjišťovat proti vůli majitele.

Tato připomínka je zásadní.

18) K § 15 odst. 5

Navrhujeme nahradit číslovku “20” číslovkou “21”

Odůvodnění:

Kriteria bodovacího systému jsou těžce posouditelná. Určitě kvůli ním vzniknou spory (správní, soudní) a je zbytečné, aby spory vznikaly i kvůli rozhodování orgánu hmotné nouze podle § 15 odst. 6.

V souvislosti s posuzováním neodůvodněné zátěže očekáváme od MPSV podrobnou metodiku.

Tato připomínka je zásadní.

19) K § 15 odst. 6

Navrhujeme vypustit první větu.

Navrhujeme z věty druhé vypustit slova “které pobývají v České republice”.

Odůvodnění:

Vypuštění první věty navazuje na naší připomínku uvedenou k bodu 18.. K vypuštění slov lze uvést, že jsou-li osoby blízké v jiném státě schopny danou osobu finančně podporovat, pak by k této skutečnosti mělo být též přihlédnuto, pokud se o tom správní orgán dozví. Aktuální je to především u příbuzenského vztahu k zeti/snaše.

Tato připomínka je zásadní.

20) K § 18

Navrhujeme ustanovení zrušit nebo adekvátně financovat.

Odůvodnění:

Není dořešeno finanční zajištění potřebného navýšení počtu pracovníků na obecních úřadech. Lze předpokládat, že náklady (časové, personální i materiální) spojené s vypracováním plánu nebudou odpovídat zamýšlenému výsledku (zvýšení možnosti osoby řešit situaci hmotné nouze = zvýšení příjmu). Problematika plánů, jak zapojit nezaměstnané občany na trhu práce již byla svěřené úřadům práce, nemá smysl při stávajícím personálním obsazení sociálních odborů měst vypracovávat plán pouze na řádné uplatnění zákonných nároků a pohledávek a prodej/jiné využití majetku (spolupráce klientů bude mizivá).

Navíc podobná služba klientům je v mnohem přijatelnější podobě formulována v § 63 písm. b).

Tato připomínka je zásadní.

21) K § 19

Upozorňujeme na rozpor s § 9 písm. b).

Odůvodnění:

Při podstatném poklesu příjmu je rozhodným obdobím kalendářní měsíc, v němž byla podána žádost o dávku. Podle § 19 odst. 2 ovšem vylučuje nárok na dávku u osob, které měly předtím příjem vyšší než trojnásobek životního minima. To vše bez jakéhokoliv vysvětlení vztahu mezi těmito ustanoveními.

Tato připomínka je zásadní.

22) K § 20

Není jasné, kdo bude vymáhat příspěvky na živobytí poskytnuté na přechodné období. Navrhujeme, aby tak činily finanční úřady na podnět obecních úřadů, protože takové ustanovení jinak znamená nutnost zaměstnat na obecních úřadech právníka specializovaného na vymáhání pohledávek. Navíc musí být určen předpis, podle kterého se má postupovat (pravděpodobně zákon o správě daní a poplatků).

V důvodové zprávě rovněž není odůvodněno, proč byla zvolena promlčecí lhůta v délce 5 let.

Tato připomínka je zásadní.

23) K § 23 odst. 2, písm. b)

Navrhujeme vypustit slova “písm. a)”.

Odůvodnění:

Nevidíme důvod proč zvýhodňovat klienta zrovna podle kriteria s nejmenší vypovídací hodnotou. Toto kriterium (§ 11 odst. 2, písm. a) by mělo být ze zákona úplně vypuštěno.

Tato připomínka je zásadní.

24) K § 26

Navrhujeme vypustit slova “není využíván majetek nezaopatřeného dítěte, přestože by mohl být ve prospěch společně posuzovaných osob využíván, nebo”

Odůvodnění:

Ustanovení je v rozporu s § 37a a § 37b zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, kdy je uložena povinnost spravovat majetek dítěte s péčí řádného hospodáře. To rozhodně neznamená využívat jej ve prospěch společně posuzovaných osob bez souhlasu dítěte. Základní zásadou je zachování hodnoty majetku nezletilého dítěte vyloučením rizik uložením např. v bezpečném peněžním ústavu a dispozice zásadně pouze s výnosem jmění.

Tato připomínka je zásadní.

25) K § 30 odst. 2

Není jasné, kdo bude vymáhat příspěvky na živobytí nahrazující neplacené výživné. Navrhujeme, aby tak činily finanční úřady na podnět obecních úřadů. Navíc musí být určen předpis, podle kterého se má postupovat (pravděpodobně zákon o správě daní a poplatků).

Tato připomínka je zásadní.

26) K § 31 a § 32

Je jasné, že doplatek na bydlení musí vyplácet stát (viz odůvodnění k bodu 6). I přesto bychom rádi upozornili na některé sporné momenty návrhu.

Je přinejmenším podivné, aby měl nárok i vlastník bytu. Pokud někdo nemá dostatek prostředků na udržení bytu, ať se snaží byt buď prodat a najít si nájem nebo vyměnit za jiný, pro něj finančně dostupnější. Poskytovat státní peníze vlastníkům nemovitostí je přinejmenším podivné.

Služby s bydlením bezprostředně spojené by neměly být v takovéto dávce vůbec zahrnuty. Stát bude vyplácet průměrnou cenu za dodávku energií pro bytovou jednotku určité velikosti podle sdělení dodavatele energie. Ten ji samozřejmě může nadsadit. A jaké budou velikostní kategorie bytů rovněž zákon nestanoví.

Není v možnostech správního orgánu objektivně zjistit, zda osoba odmítla či neodmítla nabídku levnějšího přiměřeného bydlení a dále není zřejmé, co se myslí pod pojmem levnější přiměřené bydlení.

Vázat doplatek na v místě obvyklé nájemné je nešťastné. Kdo zjistí tuto hodnotu? Co když bude žadatel mít náklady vyšší z důvodu deformace místního trhu výskytem bytů s regulovaným nájemným?

“Obdobné náklady spojené s vlastnickou formou bydlení” by při použití extenzivního výkladu bylo možno chápat i jako úroky z hypotéky na byt (dotyčný je přeci vlastník a toto je náklad na bydlení) nebo příspěvky vlastníka bytové jednotky do fondu oprav. Což je rovněž mrhání státními penězi.

Další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením je neurčitý termín. Zahrnuje např. poplatky za zřízení telefonní stanice, připojení na internet nebo poplatky za kabelovou televizi?

Rizikem je rovněž horní hranicí neomezená výše doplatku podle § 32, která rozhodně nebude motivovat lidi k vyvinutí aktivity a obstarání vhodnějšího bytu, případně vyššího příjmu.

Tyto připomínky jsou zásadní.

27) K § 33

Doporučujeme doplnit ustanovení, že nedohodnou-li se společně posuzované osoby, které z osob má být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z nich se mimořádná okamžitá pomoc přizná.

Opětovně upozorňujeme na neužitelnost § 2 odst. 5.

Tato připomínka je doporučující.

28) K § 53 odst. 3

Navrhujeme za slova “odstavce 1” vložit slova “a 2”

Odůvodnění:

Podle znění návrhu lze uložit pokutu jen za správní delikt podle odstavce 1, neposkytnutí spolupráce pro administrování dávky se nepostihuje, ačkoliv by mělo.

Tato připomínka je zásadní.

29) K § 56 písm. d)

Za slovo “pomoc” se vkládají tato slova “ ,příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení”

Odůvodnění:

Je žádoucí stanovit jednotné tiskopisy pro všechny dávky. Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti a formuláře by měly být jednotné.

Tato připomínka je zásadní.

30) K § 56 písm. f)

Za slovo “stanoví” se vkládají slova “zvláštním zákonem”

Odůvodnění:

Souvisí s požadavkem vytvořit speciální zákon o sociálních pracovnících (viz obecně bod 1). Navíc podmínky pro výkon činnosti dávkového specialisty nejsou nikde definovány.

Tato připomínka je zásadní.

31) K § 57 odst. 1

Navrhujeme nahradit slova “zabezpečuje” slovy “vykonává”

Odůvodnění:

Slovo vykonává je v tomto případě mnohem vhodnější, neboť účelem ustanovení je, aby se krajský úřad aktivně zapojoval jako orgán pomoci v hmotné nouzi. Pouhé zabezpečení nemusí vždy postačovat.

Tato připomínka je doporučující.

32) K § 57 odst. 2

Navrhujeme vypustit poslední větu.

Odůvodnění:

Doplatek na bydlení by měl být vyplácen jako ostatní dávky v přenesené působnosti a je tedy zbytečné pro něj tvořit speciální procesní pravidlo pro odvolání.

Dále není vyřešeno, jak kraj rozhoduje o odvoláních. Předpokládáme, že bude nastaven režim, kdy rozhodnutí obce bude buď zrušeno nebo potvrzeno (tzv. kasační systém). Pak by měly být názor krajského úřadu pro obecní úřady závazný, což by mělo být výslovně stanoveno.

Tato připomínka je zásadní.

33) K § 61

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Výplata doplatku na bydlení musí být prováděna v přenesené působnosti.

Tato připomínka je zásadní.

34) K § 65

Navrhujeme toto ustanovení zrušit.

Odůvodnění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je komplikovaný procesní předpis. Není šťastné řešení, aby současně nabývala účinnost nová úprava dávek, nový procesní předpis a byl vytvořen nový software pro administraci. Velice pravděpodobně to povede ke zkomplikování práce úředníků a ke zmatení klientů. Jistým východiskem by bylo posunout účinnost navrhovaného zákona na 1.1.2007.

Tato připomínka je zásadní.

35) K § 66 odst. 3

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Obce by měly vyplácet doplatek na bydlení v přenesené působnosti.

Tato připomínka je zásadní.

36) K § 69 odst. 1 písm. c)

Navrhujeme na konci textu doplnit slova “pokud způsobili přeplatek na dávce,”

Odůvodnění:

Vyjasnění formulace.

Tato připomínka je doporučující.

37) K § 70 odst. 1

Navrhujeme za slova “zákonní zástupci” doplnit poznámku pod čarou s odkazem na příslušné ustanovení občanského zákoníku (§ 27).

Odůvodnění:

Zpřehlednění textu.

Tato připomínka je doporučující.

38) K § 70 odst. 3

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Rozpor s § 3 odst. 1, písm. g). Osoba, která je umístěna k celoročnímu pobytu v ústavu není osobou v hmotné nouzi.

Tato připomínka je zásadní.

39) § 78 odst. 1, písm. b)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Souvisí s jinou žádoucí koncepcí doplatku na bydlení.

Tato připomínka je zásadní.

40) § 79 odst. 1, písm. b)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Souvisí s jinou žádoucí koncepcí doplatku na bydlení.

Tato připomínka je zásadní.

41) § 81 odst. 1, písm. b)

Navrhujeme ustanovení vypustit.

Odůvodnění:

Souvisí s jinou žádoucí koncepcí doplatku na bydlení.

Tato připomínka je zásadní.

42) K § 82

Navrhujeme v textu číslovku 2006 nahradit číslovkou 2007.

Odůvodnění:

Není šťastné řešení, aby současně nabývala účinnost nová úprava dávek, nový procesní předpis a byl vytvořen nový software pro administraci. Úředníci obecních úřadů nebudou schopni kvalifikovaně vykonávat agendu.

Tato připomínka je zásadní.

43) K § 84

Navrhujeme posunout účinnost zákona od 1. ledna 2007.

Odůvodnění:

Není šťastné řešení, aby současně nabývala účinnost nová úprava dávek, nový procesní předpis a byl vytvořen nový software pro administraci. Úředníci obecních úřadů nebudou schopni kvalifikovaně vykonávat agendu.

Tato připomínka je zásadní.

 

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje