Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

26.07.2005 11:08

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o zdravotnických zařízeních a veřejných službách ve zdravotnictví a o změně některých zákonů

K jednotlivým ustanovením:

 

1) K § 5 odst. 2 písm. a)

Pro zpřehlednění textu navrhujeme doplnit odkaz na předpis rozlišující jednotlivé typy nemocnic.

Tato připomínka je doporučující.

 

2) K § 5 odst. 2

Zdravotnická zařízení uvedená pod písm. c), d) a léčebna dlouhodobě nemocných by měla spadat spíše do režimu zákona o sociálních službách. Rozhodně však musí splnit standardy kvality sociálních služeb a projít inspekcí standardů. Z toho důvodu požadujeme navázání na zákon o sociálních službách.

Tato připomínka je zásadní.

 

3) K § 11 odst. 6

Navrhujeme upřesnit výši  povinného pojištění odpovědnosti za škodu.

Odůvodnění:

Výše pojištění v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat případnou škodu je značně neurčitá. Co se stane v případě, že se ukáže podhodnocená?

Tato připomínka je doporučující.

 

4) K § 14 odst. 4

Navrhujeme upřesnit, co je pracovní doba rozsahu nezbytného pro řádné odborné vedení zdravotnického zařízení.

Odůvodnění:

Odborný zástupce pro provozování zdravotnického zařízení lůžkové péče má stanovený pevný rozsah pracovní doby, ostatní odborní zástupci nikoliv. Ani důvodová zpráva nedává vysvětlení k tomuto kroku.

Tato připomínka je doporučující.

 

5) K § 17

Upozorňujeme na rozpor ve znění odstavců 1 a 4 tohoto paragrafu.

Odůvodnění:

V odstavci jedna je použito slovo „rozhoduje“, v odstavci čtyři pak slovo „vydá“. Není tak jasné, zda je na udělení oprávnění právní nárok nebo zda jde o správní uvážení. Pokud by kraje měly být rozhodujícím činitelem v této oblasti, je logičtější poskytnout jim prostor k rozhodování.

Tato připomínka je doporučující.

 

6) K § 22 odst. 2

Vhodnější by asi byla konstrukce, kdy správní orgán odebere oprávnění k provozování zdravotnického zařízení než že přímo zakáže provozování zdravotnického zařízení.

Tato připomínka je doporučující.

  

7) K § 24

Ustanovení neřeší zacházení se zdravotnickou dokumentací v případě prodeje praxe. Mělo by být vyřešeno vlastnické právo ke zdravotnické dokumentaci jako takové.

Odůvodnění:

Vyskytuje se problém, kdo je vlastníkem dokumentace a zda ji lze prodat spolu s praxí.

Tato připomínka je doporučující.

 

8) K § 27 a dalším

Doporučujeme použít variantu II.

Tato připomínka je doporučující.

 

9) K § 28

Požadujeme vyjasnit vztah plánu veřejných služeb k plánu rozvoje sociálních služeb podle nového zákona o sociálních službách a ke komunitnímu plánu, který již některé kraje mají.

Požadujeme účast obcí na procesu plánování.

Odůvodnění:

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí by sladit svůj postup. Podle našeho názoru by stačilo vypracovat jediný plán.

Účast obcí na procesu plánování veřejných služeb je nezbytná. Zdravotnická zařízení jsou provozována v konkrétních obcích pro konkrétní obyvatele těchto obcí. Navrhovaná úprava pouze může zhoršit vztahy mezi jednotlivými samosprávami.

Tato připomínka je zásadní.

 

10) K § 35

Navrhujeme ustanovení vypustit, případně zavést pouze oznamovací povinnost.

Odůvodnění:

Stát by neměl zasahovat do rozhodování v samostatné působnosti kraje, nemluvě o soukromých zdravotnických zařízeních. Lze připustit, aby stát měl o podobných přístrojích přehled.

Tato připomínka je doporučující.

 

11) K § 37 odst. 3

Navrhujeme vypustit poslední větu.

Odůvodnění:

Podle našeho názoru nic nebrání tomu, aby i zařízení, jimž bylo uděleno oprávnění ministerstvy, zveřejňovala své výroční zprávy o činnosti a hospodaření. Důvodová zpráva neuvádí žádné argumenty pro řešení zvolené navrhovatelem.

Tato připomínka je doporučující.

 

12) K § 42 odst. 1

Navrhujeme vypustit slova „pokud nejsou založeny za účelem podnikání“.

Odůvodnění:

Je zbytečné omezovat podobným způsobem dostupnost veřejné služby.

Tato připomínka je doporučující.

 

13) K § 50

Ustanovení spadá spíše do sféry sociálních služeb. Požadujeme do důvodové zprávy k tomuto bodu doplnit, z jakých prostředků se bude hradit zaopatření poskytované dětem v případě, že příspěvek povinného nebude dostatečně vysoký.

Tato připomínka je doporučující.

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje