Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

12.05.2005 09:22

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotní péči

1) K části osmnácté, bod 1

Navrhujeme doplnit sankci za nesplnění povinnosti provést volbu registrujícího lékaře pro pojištěnce mladšího 18 let a za nesplnění povinnosti zajištění účasti dítěte na preventivních prohlídkách.

Odůvodnění:

Vítáme navrhovanou úpravu, ale požadujeme rovněž sankci za nesplnění povinnosti rodičem pojištěnce. Domníváme se, že pravděpodobně nelze využít § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že nejde o vztah ve státní správě. V § 29 (přestupky na úseku zdravotnictví) tato skutková podstata rovněž chybí. Náš názor podporuje i § 44 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví sankci pojištěnci za nepodrobení se preventivní prohlídce na vyzvání (analogie legis).

Požadujeme proto buď vytvořit zvláštní skutkovou podstatu v zákoně o přestupcích nebo novelizovat § 44 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Tato připomínka je zásadní.

2) K části osmnácté, bod 2

Navrhujeme následující znění: V § 13 odst. 2 písm. i) se slova “zdravotní preventivní péči” nahrazují slovy “pracovnělékařskou péči”.

Odůvodnění:

Jsme toho názoru, že i pracovnělékařská péče by měla být hrazena v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Důvodová zpráva neuvádí žádný argument, proč by tomu tak být nemělo.

Tato připomínka je zásadní.

 

3) K části osmnácté, bod 5

Navrhujeme upravit § 18 a nerušit jej.

Odůvodnění:

V současné době je vymezen termín “registrující lékař” v § 18. Navrhovaná úprava vymezuje termín registrující lékař nově v § 20 odst. 1. Jsme toho názoru, že by definice (byť pozměněná) měla být nadále obsažena v § 18 pro zachování přehlednosti úpravy. Dále lze uvést, že např. poznámka pod čarou č. 7 v zákoně č. 585/2004 Sb., branný zákon odkazuje na § 18 a navrhovaný změnový zákon se s tímto nevypořádává.

Tato připomínka je doporučující.

 

4) K části osmnácté, bod 7

Navrhujeme upravit znění § 20 odst. 1 v návaznosti na námi navrhované úpravu § 18.

Odůvodnění:

Viz bod 3.

Tato připomínka je doporučující.

 

5) K části dvacátéprvní

Navrhujeme vypustit Čl. XXI z předkládaného návrhu.

Odůvodnění:

Ustanovení nemůže být zrušeno, protože předkládaný návrh zároveň ruší § 31 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Otázka rozsahu hrazených služeb v souvislosti se zabráněním těhotenství by tak zůstala neupravená.

Tato připomínka je zásadní.

 

6) K části dvacátédruhé, bod 7

V § 26 odst. 12 písm. a) se slova “a krve” nevyskytují. Není tak jasné, co přesně chce navrhovatel zrušit. Pravděpodobně se jedná o § 26 odst. 14 písm. a). Pokud ano, Svaz měst a obcí České republiky proti takové úpravě nic nenamítá.

Tato připomínka je zásadní.

 

7) K důvodové zprávě k části osmnáct

Požadujeme podrobnější rozpracování důvodové zprávy.

Odůvodnění:

Pouhé odůvodnění návazností na předkládaný zákon o zdravotní péči a eliminování duplicit je nedostačující. Požadujeme rozpracovat odůvodnění především k námi namítaným zásadním připomínkám v bodě 1 – 4.

Tato připomínka je zásadní.

 

Mgr. Jakub Pôbiš, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel.: 241 733 589

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje