Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

09.01.2019 10:36

Žádost předsedy SMOČR a ministryně pro místní rozvoj o spolupráci při stanovování „cenových map“ nájemného


Vážení členové Svazu měst a obcí ČR,
zástupci měst a obcí, 

s ohledem na připravovanou strategii boje s chudobou a sociálním vyloučením bychom Vás rádi požádali o spolupráci v rámci vytváření tzv. hodnotových map (alias cenových map), jež spočívá ve vyplnění krátkého dotazníku, který byl připraven odborem politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. 

V současné chvíli neexistují ucelená data, která by mohla sloužit jako základ pro vytvoření hodnotových map s obvyklým nájemným v jednotlivých městech, regionech a krajích. Existence takových map by mimo jiné mohla pomoci v boji proti obchodníkům s chudobou a v ukotvení systému dostupného bydlení. 

Dotazník má 9 odborných otázek a 5 identifikačních, jeho vyplnění pověřené osobě, jež má k dispozici potřebné údaje, zabere méně než 10 minut. Je třeba však mít informace připravené, což ve větších městech může zabrat i několik hodin. Aby byl celý proces vyplňování dotazníku co nejefektivnější a pro zástupce obce či města nejméně zatěžující, zasíláme níže seznam otázek, které v online dotazníku naleznete.Dotazník bude možné vyplnit v odkazu https://bit.ly/dotazniknajemne2018 do 21.12.2018. (Datum je prodlouženo do 11. ledna 2019!)

V případě, že vaše obec či město bytovým fondem nedisponuje, vyplňte, prosím, ve všech kolonkách týkajících se bytového fondu nulu (0). Vaše odpověď podpoří argument od menších obcí, které nikdy bytový fond neměly, tedy ho ani nemohly v minulosti rozprodat, jak se obecně stále tvrdí. 

Velice Vám děkuji za spolupráci a přeji příjemný adventní čas!
Mgr. František Lukl, MPA
předseda Svazu měst a obcí České republiky
 
V průběhu vyplňování dotazníků, kdy první týden po odeslání žádosti byly vyplněny především odpovědi malých obcí, které bytový fond nikdy neměly nebo mají velmi malý, a proto pro ně v období Vánoc nepředstavuje vyplnění takovou administrativní zátěž, Svaz měst a obcí ČR obdržel poděkování a žádost o spolupráci při stanovování "cenových map" nájemného také od ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové:
 

Vážený pane předsedo,

dovolte, abych Vám a Vašim kolegům poděkovala za aktivní přístup Svazu měst a obcí v souvislosti se zprostředkováním dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění výše nájemného v obecních bytech. Tato aktivita, na níž spolupracujeme od poloviny listopadu t.r., je nesmírně důležitá pro tvorbu hodnotových map nájemného, resp. datových souborů, které mají sloužit Ministerstvu práce a sociálních věcí při stanovení normativů určujících výši dávek na podporu bydlení. Jde o jedno z 15 významných opatření proti obchodu s chudobou.  

Ministerstvo pro místní rozvoj v současnosti disponuje souborem dat, který vyjadřuje hodnoty tržního nájemného ve vybraných obcích ČR nad 5 000 obyvatel. Tyto údaje samy o sobě jsou pro účely tvorby hodnotových map nedostačující a je nutné je kombinovat s údaji o obecním nájemném.

Dne 18. 12. jsme od Kanceláře SMO obdrželi první část dat o obecním nájemném za více jak 500 měst a obcí. Jedná se především o malé obce. Pro potřeby tvorby hodnotových map však musíme disponovat výrazně rozšířeným souborem, obsahujícím mimo jiné také statutární města a městské části, protože bez nich by byl soubor nekompletní a nebylo by možné určit průměrné hodnoty nájemného.

Je mi naprosto jasné, že sběr takového objemu dat od několika tisíc obcí, které nájemními byty disponují (velmi často jen několika bytovými jednotkami), je velmi složitý a časově náročný, navíc jsme stále v období krátce po komunálních volbách. Přesto bych Vás ráda požádala o zvážení urychlení prací na této aktivitě, případně o opětovné rozeslání informace o sběru dat jednotlivým obcím. Vámi zjištěné údaje budou údaji unikátními, mimo jiné i proto, že Český statický úřad od sběru dat o výši nájemného v obecních bytech od letošního roku upustil.

Děkuji za celoroční spolupráci a přeji poklidné svátky.

Ing. Klára Dostálová 
Ministryně pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
110 00 Praha 1

www.mmr.cz

 
 
 
Otázky, na co se v dotazníku připravit:
Kód obce (požaduje se kód LAU2 – odkaz na seznam LAU2 je uveden v online dotazníku); název obce; počet obyvatel; kraj
Celkový počet obecních bytů
Počet bytů pronajatých ve volné soutěži
(Uveďte počet těch bytů, ve kterých byl uzavřen nájem na základě běžného obchodního vztahu a kde bylo sjednáno smluvní nájemné a nebylo přihlíženo k sociální situaci žadatele o nájem.)
Počet bytů administrativně přidělených podle sociálních kritérií 
(Uveďte počet těch bytů, které byly administrativně přiděleny na základě sociálních kritérií a kde bylo stanoveno sociální nájemné, tedy ne tržní, kdy přístup k nájmu má kdokoliv, kdo zaplatí např. nejvyšší cenu nájmu. Sociální bydlení není zákonem vymezeno, tedy jeho definice není známa, proto je třeba sledovat kritéria, která vedou k přidělení bytu. Sociálními kritérii mohou být např. zdravotní stav, sociální situace, určitá hranice příjmů, věk či příjem sociálních dávek apod.)
Celkové vybrané nájemné ze všech obecních bytů v Kč/měsíc – rozhodné období je ZÁŘÍ 2018
(Veškeré údaje uvádějte jako stav za měsíc ZÁŘÍ 2018, resp. nájemné z bytů podle skutečně vybraného nájemného za září 2018. Částka nájemného odpovídá čistému nájemnému za celkovou plochu bytu placenou za září 2018 bez plateb za vodné a stočné, bez plateb za dodávku tepla a teplé vody, bez úhrady za odvoz odpadků a bez úhrady služeb spojených s užíváním bytu)
Vybrané nájemné z bytů se smluvním nájemným v Kč/měsíc - rozhodné období je ZÁŘÍ 2018
Vybrané nájemné z bytů se sociálním nájemným v Kč/měsíc - rozhodné období je ZÁŘÍ 2018
Celková podlahová plocha všech obecních  bytů v m2
(Podlahovou plochou bytu je součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, kromě svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu.)
Podlahová plocha obecních bytů se smluvním nájemným v m2
Podlahová plocha bytů se sociálním nájemným v m2
Jméno a funkce osoby, která dotazník vyplnila; kontakt na osobu, která dotazník vyplnila
 
Více informací k přípravám hodnotových map naleznete zde:
 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, garantku Mgr. Jindru Tužilovou, tuzilova@smocr.cz, tel. +420 777 83 93 73.

Děkujeme za vyplnění!
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      zpracovala: Mgr. Jindra Tužilová
                                                                                                                                                                                                                          obrázek: www.pixabay.com/geralt
 

 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 11:30-12:45

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje