Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Sociální oblast

26.03.2018 13:24

Výzvy v programu Spolu do života, který pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením

Spolu do života 2018 - 3. ročník - ZÁMĚR 

Motto:

“Osamělost je jediné skutečné postižení.”

Vize:

Chceme, aby komunity uměly rychle a přirozeně zareagovat na potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením a pomáhat jim řešit jejich obtížné situace. Aby se rodiny měly na koho obrátit a byly jim k dispozici vhodné  podpory v okolí. Pečovat o dítě s postižením nemá znamenat, že rodina je na vše sama.  

Cíl výzvy:

Překonávání bariér mezi resorty a placenou a neformální podporou. Testování a zavádění rozmanitých forem a metod podpory rodin s dětmi se zdravotním postižením v komunitě. Podpora sdílené péče (kombinace formální a neformální péče) s důrazem na inovativní postupy v péči. A dále na koordinaci a nastavování péče na míru konkrétní rodině s dítětem s postižením.

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 0 do 18 let.

Oblasti podpory:

1.            Koordinace péče - pomoc rodinám s nastavením vhodné kombinace formální a neformální péče;

2.            Tradiční i alternativní služby komunitního typu pro cílové skupiny, pro které podobná služba v místě neexistuje nebo je nedostatečná;

3.            Nové zařízení komunitního typu – vznik nového zařízení - možnost i investičních nákladů (v 1. kole hodnocení požadujeme pouze záměr + následné rozpracování vybraných záměrů  = finální hodnocení v září 2018).

Žádost je možné podat v jedné z priorit nebo v kombinaci priorit 1, 2.

Na prioritu 3 je třeba žádat vždy samostatně (viz Formulář žádosti níže).

Každý žadatel může podat maximálně 1 žádost v prioritě 1 a / nebo 2 a jednu žádost (záměr) v prioritě 3.

Kdo může žádat:

 • neziskové organizace
 • rodičovské skupiny, svépomocné skupiny (s vlastní právní subjektivitou)
 • obce
 • církevní zařízení
 • další právnické osoby, které svým projektem mohou naplnit cíl dané priority.

Projekty je možné podávat v partnerství různých subjektů.

/Organizace poskytující sociální službu cílové skupině rodičů se zdravotně znevýhodněnými dětmi musí objasnit, v čem jsou navrhované aktivity nad rámec základní poskytované služby, popřípadě v čem jsou pro poskytování služby důležité ./Specifika priority 1:

Příklady možných zaměření:

 • kruhy / sítě podpory - vytváření a koordinace kruhů / sítí podpory kolem rodin kombinací formální a neformální péče
 • koordinace multidisciplinárních týmů - sestavování a koordinace multidisciplinárních a interdisciplinárních týmů pro diagnostiku nebo řešení komplikovaných situací dítěte s postižením
 • provázení rodin v krizi - podpora a provázení rodiny s dítětem s postižením při sdělení diagnózy a v jiných obtížných životních situacích.

 

Řešení prakticky realizovaná v rámci projektu by měla být doplněná vytvořenou metodikou a postupy ke sdílení dobré praxe.

Možné je také zařadit školení pracovníků v těchto metodách, stáže a odborné poradenství při jejich zavádění.

 

Příklady možných nákladů v prioritě 1:

 • součástí projektu musí být vždy přímá práce s rodinami;
 • mzdové náklady pracovníků zajišťujících / koordinujících nově vzniklé služby;
 • odměna nezávislého facilitátora;
 • právní poradenství spojené s koordinací konkrétní péče v rodině;
 • odměna pro odborníky účastnící se kruhu podpory / MD týmu (jednorázově, výjimečně, nikoliv opakovaně);
 • pronájem místnosti na setkávání kruhu podpory / MD týmu;
 • kurzy a  školení pro pracovníky organizace v metodách, které organizace plánuje poskytovat rodinám v rámci projektu - zavádění nových metod do portfolia organizace;
 • organizace školení v nových metodách pro organizace v ČR - popř. Proškolení nových školitelů s cílem šíření nových metod do praxe organizací v ČR;
 • překlady odborných zahraničních publikací ideálně s návaznou úpravou pro české prostředí;
 • konzultace a poradenství od odborníků v nových metodách (z ČR i ze zahraničí),
 • stáže v zahraničí přinášející konkrétní dobrou praxi do ČR (ideálně spojené s navázáním partnerství se zahraniční organizací), vždy s jasnou návazností na aktivity žadatele pro cílovou skupinu rodin s dětmi s postižením v ČR,
 • provozní náklady organizace nepřímo spojené s projektem - (max.10% požadované částky na projekt)


Specifika priority 2:

Příklady možných zaměření:

 • rozšíření služeb denních stacionářů;
 • nové formy odlehčovacích služeb (hostitelské rodiny, terénní odlehčovací služby aj.);
 • služby a terapie v domácím prostředí (fyzioterapie, logoterapie aj.);
 • podpora dobrovolnictví;
 • zapojení laických poradců z řad rodičů se zkušeností s péčí o dítě s postižením;
 • rozšíření pečovatelských služeb o služby pro rodiny s dětmi;
 • šíření dobré praxe do dalších regionů;

Řešení prakticky realizovaná v rámci projektu by měla být doplněná vytvořenou metodikou a postupy ke sdílení dobré praxe.Příklady možných nákladů v prioritě 2:

 • mzdové náklady pracovníků spojené se zajištěním aktivit projektu;
 • náklady organizace spojené s aktivitami projektu;
 • konzultace a poradenství od odborníků v nových metodách (z ČR i ze zahraničí);
 • stáže v zahraničí přinášející konkrétní dobrou praxi do ČR (ideálně spojené s navázáním partnerství se zahraniční organizací), vždy s jasnou návazností na aktivity žadatele pro cílovou skupinu rodin s dětmi s postižením v ČR;
 • provozní náklady organizace nepřímo spojené s projektem - (max.10% požadované částky na projekt).

Specifika priority 3:

Co musí obsahovat záměr projektu:

 • stručný popis zařízení / služby, která má vzniknout
 • popis cílové skupiny, pro kterou má být služba / zařízení určeno
 • popis kapacit žadatele na realizaci projektu
 • harmonogram projektu
 • odhad rozpočtu
 • stručný plán udržitelnosti zařízení / služby po ukončení financování z projektu NF Avast

 

Příklady možných aktivit:

 • vznik nových odlehčovacích služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným zdravotním znevýhodněním
 • vznik krátkodobých pobytových služeb komunitního typu pro rodiny s dětmi se závažným zdravotním znevýhodněním / neprovozovaných v zařízeních ústavního typu/
 • vznik denního centra pro děti komunitního typu se závažným zdravotním znevýhodněním

Příklady možných nákladů v prioritě 3:

 • investiční náklady spojené se vznikem nové komunitní služby
 • vybavení pro novou službu
 • mzdové náklady na rozjezd nové služby
 • propagace služby aj.

 

/Pokud bude záměr vybrán k rozpracování, pak budeme mimo jiné požadovat:

·         vyjádření kraje nebo obce 3. stupně k potřebnosti zařízení /služby, které mají vzniknout v rámci projektu na jeho území;

·         doložení partnerství s krajem nebo obcí 3. stupně (schválené radou); ?

·         doložení znalosti cílové skupiny, pro kterou bude zařízení určeno;

·         doložení kompetencí k vybudování, nastavení chodu a provozování zařízení

·         doložení plánu udržitelnosti projektu po ukončení financování z NF Avast./

 

Délka realizace projektu:

Priorita 1 a 2:            18 měsíců (1. 7. 2018 - 31. 12. 2019)

Priorita 3:                  27 měsíců (1. 10. 2018 - 31. 12. 2020)

 

Uzávěrka:  
14. května 2018
(plné žádosti priorita 1,2, - záměry priorita 3)
3. září 2018 (priorita 3 - rozpracované vybrané záměry)

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
15. října 2019 10:00-13:00

Seminář Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Roudnice nad Labem
16. října 2019 10:00-13:00

Seminář Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Strakonice
17. října 2019 09:00-15:00

Seminář Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách Praha 10 Vršovice, 28. Pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
17. října 2019 10:00-13:00

Komise pro informatiku

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje