Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Partnerství měst

06.01.2012 14:41

Seminář Mezinárodní partnerská spolupráce měst a obcí

Na tyto a další otázky hledali odpověď zástupci českých a slovenských měst během semináře, který se konal 24. listopadu v Bratislavě v rámci společného projektu Svazu a slovenského Združenia miest a obcí Slovenska. Projekt se zkratkou SK-CZ4T (Slovak and Czech Association for Twinning), financovaný z programu Evropa pro občany, je zaměřen na podporu vytváření a udržování mezinárodních partnerství (twinningu) českých a slovenských měst a obcí a na zkvalitnění služeb, které Svaz i slovenská asociace ZMOS v této oblasti poskytují. Mezi účastníky byli jednak zástupci národních asociací měst a obcí z ČR, Slovenska a Belgie a jednak zástupci měst a obcí, kteří se věnují partnerské spolupráci ve svých městech.

V první části programu zástupkyně národních asociací měst a obcí z ČR (Gabriela Hůlková), Slovenska (Zuzana Čupilová) a Belgie (Betty de Wachter) představily činnost svých organizací v oblasti town-twinningu a zahraniční spolupráce. Rozsah činnosti všech asociací se velmi podobá – zahrnuje škálu aktivit od vzdělávacích seminářů, přes podporu navazování nových partnerství, individuální konzultace ke grantovým žádostem až po ovlivňování podoby Programu Evropa pro občany. Následná diskuse umožnila získat zpětnou vazbu od členských obcí a měst směrem k jejich národním asociacím ohledně užitečnosti a kvality služeb, které mají za cíl usnadnit samosprávám jejich zapojení do partnerské a mezinárodní spolupráce.

V druhém dopoledním bloku proběhly prezentace zástupců čtyř měst z Belgie, České republiky, Slovenska a Polska. Prezentace s ukázkou partnerské spolupráce tří velkých měst polských Katowic, belgického Maldegem a Pardubic vyvažovala prezentace malé slovenské obce Bziny s necelými 600 obyvateli, která dokazovala, že i malé obce mohou rozvíjet rozsáhlou spolupráci se svými zahraničními partnery. Konkrétní příklady partnerské spolupráce měst a obcí dávaly dobrou představu, v jakých oblastech města nejčastěji spolupracují, s jakými překážkami se potýkají, jakou podporu případně potřebují od svých asociací.

Prezentace vedoucího Oddělení vnějších vztahů města Pardubice, p. Jiřího Bindera, byla velmi zajímavá nejen co do přehledu zahraničních aktivit města, ale také co se týče vývoje obsahu a formy spolupráce od 90. let do současnosti. Zatímco v 90. letech, v době uvolnění a možnosti svobodně vstupovat do zahraniční spolupráce, město Pardubice navazovalo partnerství s městy bez dlouhodobé koncepce, v současnosti je snaha o koncepční postup v navazování nových a udržování již uzavřených partnerství. Rada města schválila koncepční rámec - Strategii zahraniční a partnerské spolupráce, která také navazuje na dlouhodobý strategický plán města. Cílem je, aby spolupráce s partnerskými městy byla přínosná, živá a přinášela užitek v oblastech definovaných v již zmíněné strategii, jak v oblasti kulturní, společenské, tak např. v oblastech ekonomické a propagace města v zahraničí.

Malá slovenská obec Bziny (540 obyvatel) začala s partnerskou spoluprací poměrně nedávno, ale během relativně krátké doby navázala partnerství s obcemi v Polsku (Wilkowice), České republice (Krásná), Chorvatsku (Privlaka). Spolupráci zaměřují především na kulturu, regionální zvyky, řemesla,  sportovní oblast apod. Hmatatelným výstupem spolupráce s polským partnerem je vydání společné slovensko-polské kuchařky za finanční podpory grantu z Evropského fondu regionálního rozvoje. V současnosti obce připravují projekt Pohled na život partnerských obcí v EU a mimo ní, jehož cílem je vytvořit platformu pro diskusí, která občanům umožní porovnat život v jednotlivých obcích  a navrhnout způsoby jak jej zlepšit.

Dvacetitisícové vlámské město Maldegem má bohatou twinningovou tradici čítající již několik desítek let. Během této doby uzavřelo partnerskou smlouvu s městy ve Francii, Německu, Nizozemí, Itálii a nově s polskou Swidnicí. Za povšimnutí stojí několik momentů z prezentace místostarosty Franka Sierense. V rámci partnerské spolupráce s německým, francouzským a italským partnerem město Maldegem podporuje projekty v zemích třetího světa. Každý rok jeden z partnerů navrhne projekt a každé město se podílí finančně na jeho realizaci. Dále během každoroční oslavy partnerství si zástupci měst zvolí klíčové téma spolupráce na další rok. V r. 2012 se města například zaměří na bezpečnost ve městě. K tomu proběhlo dotazníkové šetření mezi občany měst, kteří se měli vyjádřit, jaké problémy z hlediska bezpečnosti vnímají jako nejpalčivější. V příštím roce si pak města vymění své zkušenosti v řešení této situace. P. Sierens také zmínil, že významnou roli v aktivitách hrají dobrovolníci z řad občanů, bez kterých si realizaci aktivit nedovede představit.

Závěrečný blok programu se plně věnoval možnostem financování partnerské spolupráce. Barbora Veselá z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR přehledně představila širokou škálu dotačních programů, ze kterých města mohou čerpat finance.

Hlavní diskuse se ovšem zaměřila na budoucí podobu programu Evopa pro občany, který je jediným evropským programem, jenž primárně podporuje twinningovou spolupráci. Debatu otevřela Manuella Portier z Rady evropských obcí a regionů, která představila zatím neoficiální záměry nového programu. Podle těchto neoficiálních informací by se cíle programu neměly lišit od toho současného, to znamená, že hlavní cíle budou spojené s posilováním vědomí evropského občanství a posilování hodnot, na kterých je Evropská unie založena.  Program bude i nadále bez větších změn podporovat typy aktivit jako dnes, tj. aktivity partnerské spolupráce měst, projekty občanské společnosti a akce zaměřené na připomenutí obětí totalitních režimů. Změna se očekává ve větším zdůraznění kvality projektů, bude tendence více podporovat tématické, projektově zaměřené projekty se zapojením většího množství partnerů včetně široké veřejnosti a organizací občanské společnosti. Co se týče rozpočtu Evropská komise deklarovala záměr zachovat rozpočet jako v současném programovacím období.

Program se v současnosti připravuje, první oficiální návrh by měl být Evropskou komisí zveřejněn do konce roku 2011. V příštím roce bude následovat projednání programu v národních parlamentech a v r. 2013 pak závěrečné schválení Radou a Evropským parlamentem. V tomto období bude ještě možnost částečně podobu programu ovlivnit, k čemuž má prostor i Svaz měst a obcí prostřednictvím Rady evropských obcí a regionů, která připravuje a v brzké době dokončí svůj poziční dokument, tzv. Bílou knihu k budoucí podobě programu Evropa pro občany.

V následné diskusi zaznělo, že partnerské spolupráci měst jako přirozenému nástroji pro mírového soužití, evropskou integraci a občanství náleží podpora odpovídající jejímu významu při naplňování výše zmíněných hodnot a cílů a tomu by mělo odpovídat i její místo a rozsah podpory v programu Evropa pro občany. Účastníci zdůraznili, že nový program by měl vyváženě podporovat, jak inovativní, tématické, multilaterální projekty, tak také zachovat podporu tradičním formám twinningové spolupráce. O dalších krocích v přípravě programu, jakožto o dalších aktivitách projektu SK-CZ4T Vás budeme samozřejmě průběžně informovat.

Gabriela Hůlková

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 11:30-12:45

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje