Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

11.02.2019 17:04

Zveřejňování informací na úřední desce obce v souladu s GDPR

Pravidla ochrany osobních údajů se týkají i zveřejňování informací na úředních deskách obcí a je třeba na ně plně aplikovat všechny zásady GDPR (zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení a minimalizace údajů).

Při zveřejňování informací na úřední desce je třeba rozlišovat, zda se jedná o zveřejňování povinné či nepovinné. Obce mají dle zákona o obcích například povinnost zveřejňovat informace o konání zasedání zastupitelstva obce včetně návrhu programu anebo obecně závazné vyhlášky. Zákon o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků zase ukládá obci zveřejnit veřejnoprávní smlouvu, na základě které poskytla dotaci nebo návratnou finanční výpomoc a dle správního řádu se prostřednictvím úřední desky doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou mohou obci stanovovat i zvláštní předpisy jako je daňový řád nebo občanský soudní řád.

Řada obcí také dobrovolně, v rámci snahy o transparentnost jednání a činnosti obce, zveřejňuje zápisy z jednání zastupitelstva (k této problematice jsme zveřejňovali článek Být či nebýt transparentní? Aneb jak na zveřejňování osobních údajů v zápisech a usneseních zastupitelstva a rady obce?" anebo nepovinné informace týkající se společenského, kulturního, sportovního života obce či různá oznámení o ztrátách a nálezech apod. Při zveřejňování je třeba rozlišovat, jaké typy osobních údajů jsou v dokumentu obsaženy, kterým dotčeným subjektům údajů náleží a zda existuje pro zveřejnění právní titul. V souvislosti s tím je třeba upozornit, že režim obecného nařízení GDPR se nepoužije na správu úřední desky jako celku, ale zveřejňování osobních údajů vyvěšováním na úřední desce je jejich zpracováním pouze za podmínky, že se uskutečňuje jako operace prováděná s osobními údaji z jiného (zdrojového) zpracování.

Účel a zákonnost zpracování, rozsah zpracovávaných osobních údajů

V případě vyvěšení dokumentů jsou osobní údaje zpracovávány za účelem zveřejnění na úřední desce. U povinných zpracování, která obci ukládá některý ze zákonů, je relevantním právním titulem článek 6 odst. 1 písm. c) – splnění právní povinnosti, popř. se může jednat i o veřejný zájem nebo výkon veřejné moci dle písmene e) stejného článku GDPR (např. doručování veřejnou vyhláškou).

Osobní údaje mohou být zveřejněny v plném rozsahu tam, kde je dána zákonná povinnost obce tyto údaje zveřejnit např. při doručování veřejnou vyhláškou, v podobě částečně anonymizované např. při zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či zcela anonymizované např. při nepovinném zveřejňování smluv. K problematice zveřejňování smluv jsme vás již informovali v tomto článku.  

Ještě se pozastavme u dokumentů, které obci zasílají jiné orgány veřejné správy nebo veřejné moci ke zveřejnění na úřední desce obce. V případě těchto písemností nese odpovědnost za dodržování nařízení a jiných předpisů v ochraně osobních údajů orgán, který obecnímu úřadu danou písemnost k vyvěšení zaslal a obecní úřad nemůže obsah této písemnosti měnit nebo do ní jakkoliv zasahovat. Písemnost pouze vyvěsí po dobu, která je dána příslušnými právními předpisy a poté ji z úřední desky sejme a zašle zpět OVM, který písemnost k vyvěšení zaslal (požadoval).

Důvěřuj, ale prověřuj!

Obecní úřad by měl pouze ověřit, zda je povinen v souladu s příslušným procesním předpisem (např. občanský soudní řád, zákon o správě daní a poplatků) doručený dokument na své úřední desce skutečně vyvěsit. Opatrnost je na místě například u listin zaslaných exekutorem, jelikož „ne“ pro každou takovou písemnost stanovuje zákon o obcích, exekuční řád, občanský soudní řád či jiný právní předpis povinnost zveřejnění na úřední desce. Úřad pro ochranu osobních údajů v rámci své rozhodovací praxe řešil případ města, které postupovalo nesprávně při nakládání s listinou zaslanou exekutorem. Pochybením na straně exekutorského úřadu byla městu zaslána písemnost, aniž by bylo oprávněným příjemcem a město, aniž by zkoumalo obsah písemnosti a oprávněnost jejího zákonného zveřejnění, ji vyvěsilo na úřední desce včetně osobních údajů v ní uvedených. Písemnost byla zveřejněna neoprávněně, bez právního titulu, jelikož žádný právní předpis městu neukládal písemnost zveřejnit. Odpovědnost za zveřejněné osobní údaje tak neslo město namísto autora písemnosti, a to i přesto, že mu písemnost byla doručena omylem. Více se můžete dočíst na webu ÚOOÚ v rubrice „Z rozhodovací činnosti úřadu/Postup obce při nakládání s listinou zaslanou exekutorem, aniž je obec oprávněným příjemcem". Podkladem pro tento článek byla Modelová situace „Zveřejňování informací na úřední desce obce“ zpracovaná Ministerstvem vnitra.

Zdroj:

Ministerstvo vnitra, Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 

 

 

 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje