Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

18.03.2019 19:20

„Výběrka“ a personální praxe obcí - postup při nakládání s osobními údaji zaměstnanců a zájemců o zaměstnání.

Obec, která provádí výběrové řízení na pozice úředníků nebo i ostatních zaměstnanců obecních úřadů či organizačních složek obce, může za účelem výběru vhodného uchazeče, zpracovávat osobní údaje zájemců i bez jejich souhlasu.

U úředníků obecních úřadů, předchází vzniku pracovního poměru na dobu neurčitou povinně veřejná výzva nebo výběrové řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, oproti ostatním zaměstnancům obce, kde výběrové řízení může, ale také nemusí proběhnout a pokud proběhne, tak není upraveno zákonem. Zájemce, který se chce stát úředníkem, musí obci v přihlášce poskytnout osobní údaje, jejichž rozsah přímo stanovuje § 6 zákona o úřednících ÚSC. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce. K přihlášce musí být připojen životopis, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Obec by neměla jít nad rámec zákonných požadavků – u úředníků tedy nad rámec zmíněného § 6 a v případě výběrových řízení realizovaných dle zákoníku práce by rovněž neměly být vyžadovány údaje, které nejsou pro řízení potřebné, jako je například plošný požadavek na výpis z rejstříku trestů.

Nejdůležitější je správné určení právního titulu pro daný účel zpracování.

Základním účelem pro zpracování osobních údajů je provedení výběrového řízení na obsazení volných pracovních míst a operacemi zpracování s osobními údaji jsou zpracování životopisů a dalších podkladů (doklady o vzdělání, o dosavadní praxi, výpis z rejstříku trestů aj.), vedení evidence uchazečů a zpráva vedoucího úřadu či výběrové komise o posouzení a hodnocení uchazečů. Právní titulem pro zákonné zpracování je nezbytnost plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a po skončení výběrového řízení též i oprávněný zájem podle písmene f) stejného článku GDPR a to za účelem obhajoby práv obce v případě eventuálního soudního sporu o neplatnost výběrového řízení a současně také za účelem možného oslovení zájemce pro budoucí výběrové řízení. I zde jsou určitá omezení a to v případě soudního řízení ponechání osobních údajů nejdéle po dobu 2 let od ukončení „výběrka“ (doba běhu promlčecí lhůty) a v případě použití údajů do dalších výběrových řízení jen se souhlasem subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Jiný případ tvoří výběr a obsazování volných pozic úředníků ÚSC, kde je základním právním titulem plnění právní povinnosti podle písmene c) výše uvedeného článku GDPR. Provést veřejnou výzvu, resp. výběrové řízení obci totiž ukládá konkrétní právní předpis – zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků.

Přístup k dokumentaci s osobními údaji uchazečů

Zpracovávané osobní údaje je třeba dostatečně chránit vhodnými technickoorganizačními opatřeními a mít pod kontrolou přístup k nim. V žádném případě by neměly být k dispozici neomezenému okruhu pracovníků úřadu. Přístup k nim by měli mít pracovníci, jejichž pracovní náplň souvisí s realizací výběrového řízení, tzn., pracovníci personálního oddělení nebo úseku tajemníka úřadu, starosta, místostarosta, vedoucí úseků, ve kterých jsou volné pozice obsazovány, popř. orgány obce, které si rozhodnutí o přijetí zaměstnance vyhradily a dále externí personální agentury, se kterými obec uzavřela smlouvu na realizaci výběrového řízení a pokud se pohybujeme v režimu zákona č. 312/2002 Sb., při obsazování úřednické pozice, tak i členové výběrové komise.

Ochrana osobních údajů úředníků, zastupitelů a zaměstnanců obce

Pro úspěšného uchazeče končí výběrové řízení podpisem pracovní smlouvy, pro úspěšného kandidáta ve volbách zvolením členem zastupitelstva a další se v rámci činnosti obce stanou členy např. výborů či komisí. Pro všechny tyto subjekty údajů provádí obec zpracování jejich osobních údajů a vztahují se tak na ni povinnosti stanovené GDPR a dalšími předpisy na ochranu osobních údajů. Účelem zpracování je vedení personálně mzdové agendy a právním titulem, buď plnění právní povinnosti obce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Pro zpracování nad rámec PaM agendy musí obec využít jiný právní titul, kterým může být oprávněný zájem anebo naplňování veřejného zájmu či okrajově a výjimečně souhlas se zpracováním osobních údajů. Příkladem pro naplňování oprávněného zájmu obce jakožto zaměstnavatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR může být použití fotografie zaměstnance pro vyhotovení zaměstnaneckých průkazů nebo uvedení pracovních pozic na internetových stránkách obce (včetně fotografe). Zaměstnavatel ale musí vždy zaměstnanci vysvětlit okolnosti, které ho vedou k vyžadování fotografie a sdělit mu způsoby jejího využití a zaměstnanec může využít svého práva a proti tomuto zpracování může vznést námitku.

Při vedení této agendy dochází k různým procesům zpracování, kterými mohou být: vedení spisu zaměstnance, mzdová evidence, evidence cestovních náhrad, pracovních úrazů, docházky, dovolených, zákonného pojištění, vzdělávání zaměstnanců, odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva, členů výborů a komisí, agendy střetu zájmů atp. A dále dochází k předávání osobních údajů oprávněným příjemcům, jako jsou orgány daňové a finanční správy, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, inspekce práce, úřad práce, banky, závodní lékaři atd.  

Plnění informační povinnosti vůči zaměstnancům

V praxi se velmi často stává, že zaměstnavatel neplní vůči svým zaměstnancům informační povinnost uloženou v článku 13 a 14 obecného nařízení GDPR. Zaměstnanec má právo být informován o tom, jaké osobní údaje o něm zaměstnavatel zpracovává, a také mu na základě žádosti musí být poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů, s čímž koresponduje právo nahlížet do svého osobního spisu podle § 312 zákoníku práce. Více informací se můžete dozvědět na webu Ministerstva vnitra v modelové situaci Postup při nakládání s osobními údaji v personální praxi a při výběrových řízeních“ a Úřadu pro ochranu osobních údajů v sekci Poradna/Často kladené otázky/Zaměstnavatelé:

 

Zdroje:

Ministerstvo vnitra, Modelová situace „Postup při nakládání s osobními údaji v personální praxi a při výběrových řízeních“ 

Úřad pro ochranu osobních údajů

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. září 2019 09:00-11:00

Předsednictvo Komory měst

Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje