Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

10.05.2019 09:39

Nebojte se do knihovny, nakládají s osobními údaji čtenářů v souladu s GDPR.

V České republice máme nejvíce veřejných knihoven na světě – 4 x více než Evropa a dokonce 10 x více než Spojené státy. Důvod, proč máme v Čechách tolik knihoven, je prostý. Knihovny byly po dlouhou dobu povinné. Každé město, i ta nejmenší vesnička, měly zákonem z roku 1919 nařízeno knihovnu provozovat kvůli vzdělávání a snaze o všeobecnou gramotnost.  

Česká knihovna je multifunkční J.

České knihovny nepůjčují jenom knihy, ale plní také úlohu informačního, kulturního a společenského centra obce. Jsou živými místy, kde se setkávají občané všech věkových kategorií, od školáků po seniory, jelikož knihovny jim nabízejí širokou paletu služeb. Jedná se například o přístup k internetu, kulturní, výchovnou či vzdělávací činnost, vydávání tematických publikací, poskytování reprografických služeb nebo bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší. Knihovny nejsou orgány veřejné moci ani věřenými subjekty a proto nemají na rozdíl od obcí a škol povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud je ale knihovna organizační složkou obce nebo školy, bude se jejich pověřenec zabývat i způsoby, jakými knihovna osobní údaje zpracovává.

Dobře zpracovaný knihovní řád ušetří hodně práce.

Knihovna nakládá s osobními údaji čtenářů a zaměstnanců, popř. i dalších osob (uživatelů služeb knihovny). Základním účelem zpracování údajů je zajišťování činnosti knihovny a dále také vedení evidence čtenářů a výpůjček knihovny, popř. poskytování informačních služeb, zajišťování vzdělávacích služeb atp. Služby, které knihovna poskytuje, je třeba upravit v Knihovním řádu, jelikož s tím úzce souvisí i právní tituly pro zpracování osobních údajů uživatelů knihovny. Právním titulem v obecné rovině bude naplňování zákona o knihovnách – tedy dle článku 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení GDPR plnění právní povinnosti a ve vztahu ke čtenářům a jiným návštěvníkům knihovny zejména plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení GDPR. Zaplacením evidenčního příspěvku totiž uživatel služeb přistupuje na podmínky uvedené v knihovním řádu a uzavírá tak smlouvu s knihovnou. Proto při zpracování osobních údajů pro činnosti knihovnické, a další činnosti (např. rozesílky pozvánek na akce knihovny, zapojení čtenářů do anket či průzkumů atp.) v knihovním řádu uvedené, není třeba souhlasu. Pokud knihovna uvede v knihovním řádu činnosti jako je například informování o připravovaných kulturních, společenských či sportovních akcích adresně formou e-mailu nebo SMS, pak rozesíláním těchto zpráv plní svou zákonnou povinnost zakotvenou v § 4 knihovního zákona a není třeba k této činnosti vyžadovat souhlas subjektu údajů. Pro knihovnu pak platí stejná pravidla jako pro obec či školu.

Minimalizace údajů, přístupy a doba uchovávání

Důležité je, aby osobní údaje čtenářů byly zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro daný účel a nebyly vyžadovány údaje, které nejsou k poskytnutí služeb knihovny nezbytné. Například pro zajišťování výpůjček knih není třeba shromažďovat údaje o rodinné situaci čtenářů, ani o tom, jestli i další rodinní příslušníci knihovnu navštěvují. Knihovna by měla také zajistit přístup k osobním údajům pouze těm osobám, které s nimi potřebují v rámci své pracovní činnosti nakládat, aby mohly poskytnout požadovanou službu. Neméně důležité je i dodržení doby zpracování osobních údajů, která musí odpovídat danému účelu. Jakmile pomine účel, knihovna přestane osobní údaje zpracovávat. Například pokud čtenář ukončí vztah s knihovnou a všechny vzájemné závazky jsou vypořádány, eventuálně již uplynula doba pro případné uplatnění nároku na náhradu škody, musí být jeho osobní údaje vymazány. V praxi se bohužel někdy stává, že čtenáři nedodrží výpůjční dobu anebo knihy vůbec nevrátí. Knihovna v tomto případě zasílá čtenáři upomínky, popř. využije jiné nástroje k dosažení svých práv, avšak nikdy by neměla informace o těchto čtenářích zveřejňovat a to ani tehdy, když ji o to žádají jiní čtenáři, protože si chtějí nevrácený knižní titul přečíst!

Pro tento článek bylo čerpáno z Modelové situaceČinnost obecní knihovny“ zveřejněné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Podrobnější informace k ochraně osobních údajů pro knihovny lze získat také na webových stránkách Národní knihovny ČR v rubrice Informace pro knihovny, Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny.

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje