Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

GDPR

09.04.2019 14:22

Místní poplatky a zpracování osobních údajů

Nějaký ten místní poplatek má zaveden téměř každá obec. Mezi ty nejčastější patří poplatek ze psů, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a poplatek za užívání veřejného prostranství. Dalšími poplatky, které mohou obce dle zákona o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb.) obecně závaznou vyhláškou zavést, je poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na vodovod nebo kanalizaci. Jejich zavedení závisí na konkrétních podmínkách a rozhodnutí orgánů obce.

Obec v souvislosti s výběrem místních poplatků zpracovává osobní údaje poplatníků a plátců poplatku. U některých druhů, jako je poplatek ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za provozování systému komunálního odpadu, obec zpracovává i zvláštní kategorii osobních údajů např. údaje o zdravotním stavu (zdravotní postižení, nevidomost atp.) a jakožto správce osobních údajů musí dodržovat všechny povinnosti uložené správcům nařízením GDPR.

Účel, právní titul a rozsah zpracování osobních údajů

Účelem pro zpracování osobních údajů je výběr místních poplatků a právním titulem pro tato zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení GDPR - plnění právní povinnosti, které vyplývá ze zákona o místních poplatcích. Pokud obec zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem, není zapotřebí shromažďovat souhlasy poplatníků. Rozsah zpracovávaných údajů je uveden přímo v zákoně o místních poplatcích v § 16. Ten v odstavci prvním dává obci možnost využívat pro účely řízení o místních poplatcích údaje ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců a v odstavci druhém až čtvrtém vymezuje jejich rozsah. V souladu se zásadou minimalizace však z těchto údajů může obec využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu, při stanovení a výběru konkrétní místní daně (poplatku). V souladu se zákonem o místních poplatcích (§ 2 až 10c) a obecně závaznou vyhláškou, může obec dále zpracovávat údaje rozhodné pro vyměření konkrétního poplatku. Získané údaje pak obec zpracovává v evidencích poplatníků, resp. plátců poplatku, může také nahlížet do evidencí vedených plátci např. do evidenční knihy ubytovatele a zpřístupňuje je oprávněným příjemcům, kterými můžou být např. nadřízený správce daně (krajský úřad) či orgány finanční správy.

Povinnosti obce dle GDPR – přístupy, zabezpečení, dokumentování

Jako u jiných zpracování osobních údajů (agend a činností), má obec povinnost vést záznamy o činnostech zpracování dle článku 30 obecného nařízení, zajistit odpovídající zabezpečení a omezit přístup k údajům pouze pověřeným pracovníkům obecního úřadu. K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci obecního úřadu, kteří zajištují činnosti správce daně, tzn. vyměřování a výběr poplatků, popř. starosta a místostarosta, kteří jsou ze zákona součástí obecního úřadu, jsou-li v postavení oprávněné úřední osoby. V praxi se někdy stává, že jsou o místních poplatcích (výběr, nedoplatky) plošně a automaticky informováni všichni členové zastupitelstva anebo že seznamy dlužníků jsou zveřejňovány na úřední desce či webu obce. Jedná se ale o špatné řešení, jelikož obec je povinna tyto údaje chránit. Pro uspokojení svých právních nároků a dosažení kýženého cíle, má jiné nástroje, které může využít, aniž by musela porušovat soukromí osob.

Kromě výše uvedených povinností, musí obec jakožto správce osobních údajů, dokumentovat případy porušení zabezpečení (bezpečnostní incidenty), v případě rizikovosti je ohlásit dozorovému úřadu a hrozí-li vysoké riziko pro práva subjektu údajů, oznámit incident dotčeným subjektům. Vzhledem k tomu, že se jedná o zpracování dané obci právním předpisem, není obec povinna provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

Informovat, informovat a zase informovat!

Je třeba opětovně připomenout povinnost, která se často opomíjí a to, že je obec povinna vhodným způsobem informovat dotčené osoby o způsobu zpracování jejich osobních údajů a to buď obecnou informací, např. na webových stránkách obce anebo individuálně např. při ohlášení poplatkové povinnosti. Kromě této automatické informační povinnosti, musí obec také poskytnout subjektu údajů na jeho žádost kopii zpracovávaných osobních údajů, tzn. informovat ho o tom, jaké osobní údaje o něm zpracovává. Subjekt údajů se může také obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů s dotazy či žádostmi o vysvětlení.

Více informací k problematice místních poplatků a ochraně zpracovávaných osobních údajů naleznete v Modelové situaci „Platba místních poplatků“ a ve vzorovém záznamu o činnosti „Místní poplatky“ Ministerstva vnitra ČR.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

 

 

 

 

 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje