Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

08.01.2019 11:44

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu pro rok 2018

V rámci projektu účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2018, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností a příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky. Rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích, mikroregionech, ale i ve Spolku pro obnovu venkova, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (ne jenom v krajské buňce).

Obce vyplňují do tabulky seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, část I: přehled účetních jednotek všechny účetní jednotky, ve kterých mají jakýkoliv podíl a to i nevýznamný. 

Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) menší než 5 %, vyplňují obce pouze tyto sloupce tabulky:

Sloupec C1 a C2 - hodnota přímého vlivu, hodnota nepřímého vlivu, sloupec D - významnost podílu a sloupce J1 a J2 - hodnota přímého podílu, hodnota nepřímého podílu. Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I) se v tomto případě neuvádějí, jelikož vliv na řízení a ovládání je minimální (menší než 5 %).

Podíl ve Svazu měst a obcí ČR:

Svaz sdružuje 2 695 obcí. Podíl jedné členské obce ve Svazu dle požadavků konsolidační vyhlášky činí 0,04 %.
Výpočet: 1:2 695 x 100 = 0,037, zaokrouhleno 0,04 %.

Do sloupce C 1 obec uvede hodnotu 0,04 %

Do sloupce C 2 obec uvede hodnotu 0,00 %
Do sloupce D obec uvede hodnotu 4

Dále vyplňuje až sloupec J1, J2. Kritéria (sloupec E – I) nevyplňuje, jelikož podíl vlivu je menší než 5 %.

Do sloupce J 1 obec uvede hodnotu 0,04 %

Do sloupce J 2 obec uvede hodnotu 0,00 %

Pokud je vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) větší nebo roven 5 %, vyplňují obce i sloupce tabulky: Hodnoty kritérií (ve sloupcích E – I). Uvedení hladiny významnosti (sloupce K a L) je nepovinné. 

Obec musí vyplnit i část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v části I, a to pouze pokud bude uvádět ostatní významné spoluvlastníky v obchodní společnosti nebo zahraničním subjektu, kdy vliv na řízení a ovládání (součet sloupce C1+C2) v této společnosti je větší nebo roven 5 % a spoluvlastníci drží vliv ve výši minimálně 10 %.

Formulář (výkaz) k seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (konsolidační tabulka) je přílohou č. 3b vyhlášky č.383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

Zde naleznete odkaz na podobu výkazu seznam v Excelu ve formátu .xls (dokumenty ke stažení, 3. odrážka): http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/pokyny-a-sdeleni/2015/ucetni-konsolidace-statu-materialy-ze-se-23154.

Nicméně výkaz je nutné zaslat v požadovaném formátu podle technické vyhlášky - .xml do Centrálního systému účetních informací státu. Stejně tak, jak jsou zasílány v současné době účetní výkazy. Technické uspořádání, v jakém musí být výkaz zaslán, je k nalezení zde (tzv. balíček xsd schémat): http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace.

V případě dalších dotazů kontaktujte:

Ministerstvo financí ČR

odbor 54 Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

odd. 5403 – Účetní výkaznictví státu

tel.: + 420 257 044 124

e-mail: konsolidace@mfcr.cz

 

Postup k určování vlivu a podílu v dobrovolném svazku obcí

Vyplnění sloupců C a I výkazu seznam spravující jednotkou obec v případě dobrovolného svazku obcí: 

  • V případě vyplňování sloupce Vliv se uvede procentní vyjádření vlivu na řízení a ovládání uváděného dobrovolného svazku obcí, a  to v závislosti na možnosti podílet se na rozhodování, mohou upravovat například stanovy a jiné dokumenty (například podle počtu obyvatel, podle členského příspěvku nebo může být uvedeno, že každý člen má jeden hlas).

             Příklad: Osm členů dobrovolného svazku obcí, přičemž každý člen disponuje právě

             jedním  hlasem. Výpočet vlivu každé obce: 1/8*100 = 12,5 %.

  • V případě vyplňování sloupce Podíl na základním kapitálu se uvede procentní podíl na rozdělení zisku či úhradě ztráty (rozdělení výsledku hospodaření) dobrovolného svazku obcí za posuzované období. Způsob určení podílu na rozdělení výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí může být například upraven ve stanovách dobrovolného svazku obcí nebo v případě, že je ve stanovách uvedeno, že o rozdělení hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada, pak v tomto případě použije spravující jednotka jako kritérium rozhodnutí valné hromady o vypořádání hospodářského výsledku (například dle počtu obyvatel).

Příklad: Rozdělení výsledku hospodaření se provádí na základě rozhodnutí valné hromady, a to na základě počtu obyvatel jednotlivých obcí tvořících daný dobrovolný svazek obcí. Celkový počet obyvatel všech obcí tvořících dobrovolný svazek obcí: 5870 obyvatel.

 

Počet obyvatel obce XY: 836

 

           Výpočet procentního podílu obce XY na rozdělení výsledku hospodaření (podíl

           na  základním kapitálu v %): 836/5870*100 = 14,24 %.

Případně může dojít k výpočtu podílu na základním kapitálu jako poměru vloženého majetku člena do DSO k celkovému vloženému majetku všech členů do DSO (za vložený majetek se pro tyto účely považují i členské příspěvky).

Může dojít i k situaci, že hodnoty v procentním vyjádření mohou být v obou sloupcích totožné (například stanovena stejná kritéria pro řízení a ovládání a pro rozdělení hospodářského výsledku).

 

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 11:30-12:45

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hlavního města Prahy

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9, Freyova 33
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje