Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 23
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 45

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Smart City

 

Projekt "Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City" (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007419). V projektu bude zpracován "Strategický rámec Smart City" jako vodítko pro představitele obcí a měst při koncipování a implementaci jejich lokálních "Smart City strategií". Dokument bude vznikat participativním způsobem (formou "Labu"), kdy se budou všech fází jeho tvorby účastnit členové Svazu měst a obcí ČR - bude tak odrážet jejich zkušenosti, vize a potřeby. Strategický rámec stanoví jasné metodické podmínky pro zkvalitňování veřejné správy prostřednictvím "Smart City" postupů.

Cílem projektu je zkvalitnit, zefektivnit a optimalizovat fungování veřejné správy na úrovni měst a obcí v ČR, a to vytvořením příznivých metodických podmínek pro zavádění konceptu "Smart City" do fungování českých měst a obcí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií (OP Zaměstnanost).

 

Řešitelka projektu Rut Bízková

Expert na komunikaci s cílovou skupinou - Michal Kamenčák (kamencak@smocr.cz)

Konference Společnost pro talent a nadání Stan

Konference Společnost pro talent a nadání Stan

Ve dnech 21. - 23. 8. 2019 se v Praze bude konat mezinárodní konference, jejímž cílem je představit v ČR problém tzv. nadaných dětí a možná řešení. Tyto děti, ačkoli přemýšlivé, s potenciálem výborných školních a pracovních výsledků, trpí vyčleněním z kolektivu, šikanou nebo přehlížením a nepochopením dospělých, což v sobě skrývá riziko vzniku dalších frustrací, často se smutnými konci. Konference je zaměřena zejména na pedagogickou veřejnost, nicméně měla by zároveň přispět k tomu, aby se z fenoménu nadaných dětí stalo téma pro českou veřejnost. Na konferenci Potřeba změny ve vzdělávání nadaných, kterou pořádá Společnost pro talent a nadání /STaN/, z.s., vystoupí řada světových i českých odborníků věnujících se oborům pedagogiky a dětské psychologie.

 

 

 

Akce Space4Cities za námi

Akce Space4Cities za námi

 V Kongresovém centru Praha se 30. května 2019 uskutečnila akce Space4Cities, kterou uspořádalo TC ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a byla první ackí tohoto typu. Cílem bylo inspirovat a informovat především zástupce měst, obcí, krajů a regionálních rozvojových agentur o tom, co jim mohou přinést technologie z kosmického programu.

 

V poslední pracovní skupině řešíme dopravu a mobilitu

V poslední pracovní skupině řešíme dopravu a mobilitu

Aktuální sérii pracovních skupin ukončujeme tématem doprava a mobilita. Tentokrát vedl setkání doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. a Bc. Roman Dostál.

 

Předposlední setkání z aktuální série pracovních skupin - tentokrát řešíme oblast financování

Předposlední setkání z aktuální série pracovních skupin - tentokrát řešíme oblast financování

Blížíme se ke konci. Zástupci samospráv jsou obeznámeni s možnostmi financování své obce od Rut Bízkové, která vede i diskusi nad danou problematikou.

 

Náš hlavní seminář na veletrhu URBIS je v plném proudu

Náš hlavní seminář na veletrhu URBIS je v plném proudu

Řešíme různé oblasti SMART City - výzvy současnosti, energetické hospodářství odpadního tepla, doprava, finanční řízení, behaviorální ekonomii, zelenou a modrou infrastrukturu, participativní design a mnoho dalšího. Samozřejmě přednášející ukazují koncepci SMART City v praxi díky projektům, na kterých pracují, nebo se udály světě. Poslední částí bude volná diskuse.

 

Současná výzva: SMART Česko

Současná výzva: SMART Česko

Výzva, o kterou dnes jde, je SMART ČESKO - nejen  novými technologickými nástroji vytvořit dobré podmínky pro život lidí v naší zemi. Naplňovat to, co potřebujeme dlouhodobě - udržitelný rozvoj ve prospěch nás všech, prosperující zemi, odolnou společnost.

 

Smart City především službou

Smart City především službou

Úkolem samospráv je zajistit spokojený život svých občanů. To představuje značně rozsáhlé a různorodé aktivity. Smart City (SC) představuje jeden z přístupů k realizaci těchto aktivit. Jejich různorodost má však za následek, že vznikají spíše izolovaná řešení a těžko se hledá společný přístup, který by realizaci komplexu takových aktivit usnadnil a zefektivnil. Ten však existuje, pokud se chápou všechny aktivity SC jako služby. Existuje celá řada vlastností (atributů), které jsou společné všem službám a jejichž zajištění vede k významně jednodušší realizaci a managementu služeb. Klíčem je zejména úzká spolupráce jednotlivých služeb a sdílení zdrojů. Přednáška se věnuje rozboru činností SC jako služeb, jejich společných vlastností, přehledu výhod tohoto přístupu a také výrazné roli IT jako sjednocujícího nástroje při realizaci SC služeb. Popsané řešení vychází ze závěrů teorie Service Science, zaměřené na služby, která je aktivním předmětem výzkumu Laboratoře servisních systémů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Tato závěry ve stručné podobě doplňují přednášku.

 

Město jako živá laboratoř: Participativní design a pilotní projekty v městských inovacích

Město jako živá laboratoř: Participativní design a pilotní projekty v městských inovacích

Řešení starých problémů často přichází jako inspirace z jiných zemí a měst, z akademické půdy nebo od firem. Jejich uplatnění na úrovni konkrétních měst vyžaduje spolupráci mnoha aktérů a porozumění lokálnímu kontextu. V příspěvku vás seznámíme s možností využití participativního designu pro uplatnění nových řešení v ekosystému konkrétních měst. Zároveň se zamyslíme nad tím, jakou roli dnes hrají pilotní projekty v procesu městských inovací a jakou roli by hrát mohly.

 

Přijďte se již zítra inspirovat a diskutovat do Brna (URBIS SMART CITY FAIR)

Přijďte se již zítra inspirovat a diskutovat do Brna (URBIS SMART CITY FAIR)

Na našem semináři Smart City – najděme nová řešení starých problémů za pomoci odborníků (nejen) z vysokých škol budou odborníci, vědci a zástupci vysokých škol, kteří spolupracují s obcemi a městy. Přijďte s nimi diskutovat.

5. 6. 2019 od 13:30 do 16:30 Výstaviště Brno (sál Morava)

 

Zelená a modrá infrastruktura jako účinný nástroj v rámci SMART CITY konceptu

Zelená a modrá infrastruktura jako účinný nástroj v rámci SMART CITY konceptu

 

S projevy změny klimatu se v posledních letech setkáváme pravidelně, ať už jde o povodně, sucho nebo vlny horka. Všechny tyto jevy mají společný důsledek – snižování kvality života ve městech. Je proto nezbytné hledat účinná (adaptační) řešení. Jedním z pilířů konceptu Smart City je životní prostředí. Vedle čistě technických opatření se stále častěji mluví o realizaci přírodě blízkých opatření využívajících zelenou a modrou infrastrukturu. Jedná se např. O městské parky, zelené střechy nebo stěny, stromořadí, komunitní zahrady, vodní prvky, propustné povrchy atd. V rámci příspěvku bude vedle příkladů opatření představena metoda ekonomického hodnocení, kterou je možné použít pro posouzení opatření a výběr nejvhodnější varianty. Dále pak i pro prezentaci opatření navenek a zvyšování povědomí o významu zeleně ve městech. Pro ilustraci postupu hodnocení bude využito příkladu zelených střech. Vedle příspěvku k adaptaci města na změnu klimatu se v případě zelených střech jedná i o účinné opatření pro hospodaření s dešťovou vodou, vede taktéž k úsporám nákladů na vytápění a chlazení budovy apod. Nedílnou součástí příspěvku bude představení dalších oblastí řešených v rámci projektu SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje