Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

26.10.2006 15:48

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb.

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
 
1.      V Čl. 1 bod 8. návrhu vyhlášky je užit v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb., skupina 1, popis druhu biomasy písm. c) text „z obilovin pouze triticale a biopaliva z něho vyrobená a kukuřice pro účely zpracování anaerobní digescí“. Toto je zjevně nesprávně, protože v dalším textu se mluví o slámě, která je z obilovin a je lhostejno z jakých obilovin. Obilovina je vyjádření pro plodinu, nikoliv pro její část - plodinu. Jestli je úmyslem definovat pouze zrno, pak to musí být výslovně uvedeno a text by měl znít takto: „z obilovin pouze zrno triticale a biopaliva z něho vyrobená a zrno kukuřice pro účely zpracování anaerobní digescí“.
2.      V Čl. 1 bod 8. návrhu vyhlášky je užit v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb., skupina 2, popis druhu biomasy písm. b) text „… potravinářsky nevyužitelné obiloviny a olejniny …“ . Definice je opět nesprávná, správně by měl text znít „potravinářsky nevyužitelné zrno obilovin a olejnin“. Důvodem návrhu je fakt, že i sláma z řepky olejky, která se pěstuje za účelem získání oleje, může být spalována.
Ve stejném písmeni je použit text „znehodnocené potravinářské obiloviny a olejniny, znehodnocené zrno a podobně“. Je zřejmé, co je míněno pojmem „znehodnocené zrno“, ale není zcela jasné co zahrnuje pojem „znehodnocená potravinářská obilovina a olejniny“. Obilovina je vyjádření pro plodinu a není tak možné mluvit o znehodnocené komoditě, pouze o znehodnoceném zrnu, osivu či slámě.
3.      Z důvodů nepřehlednosti v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb. lze vytknout rozsáhlé vyjmenovávání druhů biomasy, např. skupina 2 písm. e) „ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, konzervárenského, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování a dále biopaliva z ní vyrobená“. Užité definice druhů biomas jsou dlouhé, nepřehledné a dále je zde skryté nebezpečí, že praxe přinese druh biomasy, který by byl vhodný a vyhovující pro podporu, ale není vyjmenován na seznamu a tudíž nebude podporováno její užití.
Za zřejmou nesprávnost lze považovat použití definice ve skupině 2 písm. e) v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb. „a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování“. Užití slov „ke spotřebě je dosti nejasné, protože každá biomasa je vhodná ke spotřebě – otázkou je pouze k jaké, míněno je asi k potravinářské spotřebě. Každá biomasa je dále zpracovatelná a nemusí tak být vždy vhodná pro potravinářské zpracování. Z tohoto důvodu je třeba definici dopracovat.
Výše uvedené připomínky jsou doporučující.
 
Připomínky zásadní :
 
1. K čl. I bodu 4 návrhu vyhlášky :
V § 2 se doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) vzorkem – reprezentativní množství jednoho druhu biomasy z každé přepravní nádoby odebrané pro zjištění výhřevnosti.“.
 
Odůvodnění: Co se myslí pojmem reprezentativní množství? Vzhledem k tomu, že výhřevnost je základním parametrem, od kterého se odvíjí příjem za dotovanou elektřinu, musí být tvorba tohoto vzorku jasně definována. Obdobná připomínka se týká přepravní nádoby. Definice musí být ve vyhlášce nikoliv ve zdůvodnění odkazem na to, co se tímto výrazem zpravidla rozumí. Navíc by mělo být vysvětleno, jak bude vzorek odebírán z přepravní nádoby, či přepravních nádob, pro stanovení hodinových průměrů výhřevnosti.
 
2. K čl. I bodu 6:
V § 4 odstavce 2 a 3 zní:
„ (2) Na základě parametrů uvedených v odstavci 1 se stanovují tyto kategorie biomasy s odlišnou podporou:
a) kategorie pro procesy přímé termické přeměny, a to
1. kategorie 1, která zahrnuje zejména byliny nebo dřeviny cíleně pěstované pro energetické využití a biopaliva z nich vyrobená,
2. kategorie 2, která zahrnuje zejména biomasu včetně zbytkové biomasy, kterou nelze materiálově využít,
3. kategorie 3, která zahrnuje zejména materiálově využitelnou biomasu a biopaliva z ní vyrobená,
b) kategorie pro proces anaerobní digesce, a to
1.      kategorie AD1, která zahrnuje zemědělské plodiny cíleně pěstované pro energetické využití, přičemž jejich podíl v celkovém ročním objemu vstupního materiálu musí být nejméně 70 % sušiny nebo 50 % v původní hmotě,  
2.      kategorie AD2, která zahrnuje ostatní biomasu určenou k výrobě bioplynu,
c) kategorie pro termický proces zplyňování, a to
1. kategorie vysokoteplotního zplyňování (kategorie VZ), která zahrnuje biomasu zařazenou do kategorie 1 3 a dále biologicky rozložitelnou část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu,
2. kategorie nízkoteplotního zplyňování (kategorie NZ), která zahrnuje stejnou biomasu jako kategorie VZ.
 
(3) Pro procesy přímé termické přeměny se kategorie 1, kategorie 2 a kategorie 3 dále rozlišujíe podle způsobu využití biomasy na spoluspalování označované S1, S2 a S3, paralelní spalování označované P1, P2 a P3 a spalování čisté biomasy označované O1, O2 a O3.“.
 
Odůvodnění: Ve výše uvedeném návrhu vyškrtnutých kategoriích biomasy, která má být předmětem podpory jsou zahrnuty produkty, které jsou produkty odpadními. Tyto odpadní produkty musí jejich producenti v současné době s vynaložením nemalých nákladů ekologicky likvidovat. Náklady na likvidaci těchto odpadů jsou jistě zakalkulovány v ceně finálního produktu, při jehož výrobě vznikly, a proto je nepřijatelné, aby se na úhradě jejich likvidace dále podíleli všichni odběratelé elektrické energie.
Jak bude na příklad kalkulována nákladová cena na výrobu bioplynu vznikajícího anaerobní digescí těl zvířat a živočišných vedlejších produktů? Bude jejich producent po zavedení jejich likvidaci cestou anaerobní digesce hradit stejnou cenu jako nyní, nebo bude ta cena nižší či vyšší? Prodej vyrobené elektřiny, a to již za tržní cenu, nikoliv za cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem, která je jejím násobkem, by měl vést ke zvýšení efektivity likvidace. Pokud tomu tak bez direktivně nařízené vysoké ceny vykupované elektrické energie nebude, pak případným zvýšením nákladů může být zatížen pouze producent odpadu a ne všichni odběratelé elektřiny.
 
3. K čl. I bodu 7:
V § 4 odstavec 5 zní:
„(5) Příloha č. 1 této vyhlášky stanoví 6 skupin druhů biomasy, které jsou zařazeny do společných kategorií. Druhy biomasy, které nejsou v příloze č. 1 této vyhlášky obsaženy v žádné skupině, patří do kategorie 2 a AD2, nejsou-li z podpory vyloučeny.“.
Odůvodnění: Uvedený návrh nelze přijmout, je třeba ponechat stávající znění tohoto odstavce, které má plnou vypovídací schopnost. Rozdělení biomasy do v příloze uvedených skupin znamená, že ve skupině 1 je uvedena biomasa, která by mohla být podporována zvýšenou cenou z ní vyrobené elektrické energie. Zbývající skupiny 2 až 6 definují odpad, jehož likvidace nemůže být tímto způsobem podporována. Nic však nebrání tomu, aby i tento odpad mohl být použit k výrobě elektrické energie, ale pouze na tržních principech a na náklady jeho původce (viz předchozí připomínka).
 
4. K čl. I bodu 8
Příloha č.1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb.
Druhy biomasy, které jsou předmětem podpory a jejich rozdělení do kategorií
 
Skupina
Popis druhu biomasy
KATEGORIE
 
 
Anaerobní digesce (AD)
Zplyňování
 
Termické procesy
Nízko
teplotní zplyňo
vání
(NZ)
Vysoko
teplotní zplyňo
vání (VZ)
Spolu
spalování (S) paralelní spalování (P)
Spalování čisté biomasy (O)
1
a)      cíleně pěstované energetické plodiny (jednoleté, dvouleté a víceleté byliny a zemědělské plodiny), tj. plodiny, jejichž hlavní produkt (z nich vyrobený) je primárně určen k energetickým účelům, a biopaliva z nich vyrobená
b)      cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž hmota, vyjma asimilačních orgánů, je zcela využita k energetickým účelům a biopaliva z nich vyrobená
c)      z obilovin pouze triticale a biopaliva z něho vyrobená a kukuřice pro účely zpracování anaerobní digescí
AD 1
 
NZ
VZ
1
1
2
a)      sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice na zrno a biopaliva z ní vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování
b)      potravinářsky nevyužitelné obiloviny a olejniny (obiloviny a olejniny pěstované pro nepotravinářské využití, znehodnocené potravinářské obiloviny a olejniny, znehodnocené zrno a podobně), jejich vedlejší a zbytkové produkty a biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování
c)      ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin použité jako biopalivo, jejich vedlejší a zbytkové produkty, paliva z nich vyrobená
d)      rostliny uvedené v Příloze č. 2 této vyhlášky, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, a biopaliva z nich vyrobená
e)      ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, konzervárenského, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování a dále biopaliva z ní vyrobená
f)       travní hmota z údržby trvalých travních porostů a z biomasy z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby tratí, vodotečí, ochranných pásem apod., kromě dřeva, v případě přímého termického využití pouze biopaliva z ní vyrobená
g)      zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7cm, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování (tzv. zelená štěpka)
h)      hroubí do délky 1 metru, biopaliva z něho vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování
i)        biomasa z probírek a prořezávek (vzniklá v lese) zůstávající na ploše po provedené těžbě, dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně (včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod.), biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená (tzv. zelená štěpka apod.) a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování
j)       jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování
k)      použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly, při splnění ostatních požadavků, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování
l)        zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy, vyjma kůry, biopaliva z této zbytkové dřevní hmoty vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jejího zpracování
m)     kompost nevyhovující jakosti nebo určený k energetickému využití (energetický kompost) a tvarované nebo jiné biopalivo z něj vyrobené, vyplozené substráty z pěstování hub v podobě energetického kompostu
n)      biopaliva vyrobená z kalů z čistíren odpadních vod, vzniklých v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles
o)      výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výmětová vlákna a biopaliva z nich vyrobená
p)      druhotně nevyužitelný papír a lepenka a biopaliva z nich vyrobená
q)      kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna a biopaliva z nich vyrobená
r)       vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění a biopaliva z nich vyrobená
s)       deikingové kaly
t)        zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu a biopaliva z nich vyrobená
 
AD 2
 
 
VZ
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NZ
2
3
a)      piliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování
b)      hobliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování
c)      bílá a hnědá štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva
d)      odřezky a dřevo určené pro materiálové využití, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování
e)      materiál vznikající při pilařském zpracování dřeva, tj. zejména krajiny, odřezy, řezivo, biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jeho zpracování
f)       palivové dřevo
g)      sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo a biopaliva z nich vyrobená
 
-
 
 
 
 
NZ
VZ
3
3
4
a)      zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování
b)      zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší produkty z rostlin a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování
c)      rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle právního předpisu evropských společenství5)a palivo vyrobené výlučně z rostlinných olejů nebo živočišných tuků
d)      alkoholy vyráběné z biomasy
e)      ostatní kapalná biopaliva
f)       kůra
AD 2
 
 
 
 
 
 
NZ
VZ
3
2
5
a)      zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle právního předpisu evropských společenství5), nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství, mléka, mleziva, hnoje a obsahu trávicího traktu vyjmutého z trávicího traktu, vše kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství5), v případě těchto materiálů kategorie 2 podle právního předpisu evropských společenství5) , tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány a dále biopaliva vyrobená z těchto materiálů, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování (biopaliva a vedlejší produkty z materiálů kategorie 2)
b)      masokostní moučka pouze kategorie 2 a 3 podle právního předpisu evropských společenství5) a biopaliva z ní vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování
c)      kafilerní tuk pouze kategorie 2 a 3 podle právního předpisu evropských společenství5) a biopaliva z něj vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování
d)      zemědělské meziprodukty z živočišné výroby vznikající při chovu hospodářských zvířat, včetně tuhých a kapalných exkrementů s původem z živočišné výroby a včetně znečištěné slámy a biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování
e)      biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven a biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování
AD 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
-
6
biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko-biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod a dále biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování
AD 2
 
 
NZ
VZ
-
-
 
Poznámky k tabulce:
              I.      Sloupec anaerobní digesce obsahuje kategorie biomasy pro využití prostřednictvím anaerobní digesce, tj. vývinu bioplynu pro následné energetické využití.
           II.      Sloupec zplyňování obsahuje kategorie biomasy využívané prostřednictvím zplyňování (nízko i vysokoteplotního), tj. termochemických procesů přeměny biomasy na plynné produkty, přičemž jsou tyto produkty následně energeticky využity.
         III.      Sloupec pro přímé termické využití obsahuje kategorie biomasy pro její využití přímým spalováním za účelem výroby energie. Sloupce současně určují kategorie biomasy pro oba vyčleněné způsoby přímého termického zpracování.
         IV.      Jednotlivé druhy biomasy jsou systematicky zařazeny do 6 skupin následujícím způsobem:
 
Skupina 1           Zahrnuje pouze cíleně pěstovanou energetickou biomasu
Skupina 2           Zahrnuje biomasu nezařazenou do skupiny 1, 3 nebo 4 a současně využitelnou pro termické procesy nebo pro anaerobní digesci; jedná se o orientační výčet druhů biomasy, 
Skupina 3           Zahrnuje materiálově využitelnou, jednoznačně určitelnou biomasu, zejména piliny a tzv. bílou a hnědou štěpku
Skupina 4           Zahrnuje biomasu využitelnou zejména pro anaerobní digesci a biomasu, kterou je možné využít i pomocí termických procesů rozlišením zařazení do kategorií dle druhu termické přeměny
Skupina 5           Zahrnuje biomasu využitelnou pouze pro anaerobní digesci
Skupina 6           Zahrnuje biomasu využitelnou pouze pro anaerobní digesci a zplyňování
 
Odůvodnění: Rozdělení biomasy do výše uvedených skupin je upraveno tak, že ve skupině 1 je uvedena biomasa, která by mohla být podporována zvýšenou cenou z ní vyrobené elektrické energie. Zbývající skupiny 2 až 6 definují především odpad, jehož likvidace nemůže být tímto způsobem podporována a proto jsou z přílohy vyškrtnuty (viz předchozí dvě připomínky).
 
5. K čl. II Přechodná ustanovení:
Pro rok 2007 se stanoví pouze jedna kategorie pro proces anaerobní digesce (kategorie AD), která zahrnuje zemědělské energetické plodiny cíleně pěstované pro energetické využití a ostatní biomasu určenou k výrobě bioplynu. Pro roky 2007 a 2008 se stanoví pouze jedna kategorie pro zplyňování (kategorie Z), která zahrnuje biomasu zařazenou do kategorie 1 až 3 a dále biologicky rozložitelnou část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu.
 
Odůvodnění: Text je upraven tak, aby odpovídal výše navrhovaným změnám předloženého návrhu.
 
Shrnutí:
 
Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) v § 3 odst. 1 uvádí, že podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na druhy a způsoby využití biomasy, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. Dále v § 3 odst. 2 uvádí, že podpora je stanovena odlišně s ohledem na druh obnovitelného zdroje a velikost instalovaného výkonu výrobny a v případě elektřiny vyrobené z biomasy i podle parametrů biomasy stanovených prováděcím právním předpisem.          Uvedeným právním předpisem je vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, která ustanovení zákona velmi podrobně rozpracovává. Z vyhlášky však není zřejmé zda jejím cílem je zajistit co nejekologičtější výrobu elektřiny z biomasy a nebo likvidaci biologických odpadů, a to pokud možno metodou anaerobní digesce a na náklady spotřebitelů elektrické energie. Nově předkládaný návrh nejenže uvedený rozpor neřeší, ale biomasu určenou k výrobě elektřiny dále rozšiřuje o další druhy odpadů.
Předložený návrh vyhlášky řeší pod heslem udržitelného rozvoje, stejně jak v současnosti platná vyhláška, likvidaci velké řady dnešních odpadů technologiemi s velmi vysokými ekonomickými náklady tak, že náklady spojené s likvidací přesouvá z producentů odpadů na všechny odběratelé elektřiny. Z uvedených důvodů je navrhovaná změna vyhlášky nepřijatelná. Je však nezbytně nutné změnitvyhlášku č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy tak, aby obsahovala pouze cíleně pěstovanou biomasu k energetickým účelům. Tento cíl splňují výše uvedené úpravy předloženého návrhu.
 
Vypracoval:
Mgr. Pavel Drahovzal
Oddělení legislativně-právní
Kancelář Svazu měst a obcí České republiky
tel.: + 420 234 709 713
fax: + 420 234 709 786
 
Spolupracoval:
Ing. Vít Marek
vedoucí Oddělení energetiky Odboru technických sítí
Magistrát statutárního města Brno
tel.: +420 542 174 510


5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje